คณบดีคณะ ICT ม.มหิดล เข้าร่วมการประชุมหารือ เรื่อง “การวิจัยเชิงระบบ แนวทางนโยบาย “เพื่อสังคมอยู่ดีมีสุข และการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย”

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณบดีคณะ ICT ม.มหิดล เข้าร่วมการประชุมหารือ เรื่อง “การวิจัยเชิงระบบ แนวทางนโยบาย “เพื่อสังคมอยู่ดีมีสุข และการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย”

วันที่ 5 มีนาคม 2564 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยมหิดล ดร.พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มรกต ไมยเออร์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล และ อาจารย์ ดร.วัชรฤทัย บุญธินันท์ ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา เข้าร่วมการประชุมหารือ เรื่อง การวิจัยเชิงระบบ แนวทางนโยบาย “เพื่อสังคมอยู่ดีมีสุข และการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย” โดยมี ดร.กิตติพงศ์ พร้อมวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมหว้ากอ 1 สำนักงาน สอวช. อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14 กรุงเทพฯ และ ผ่านระบบออนไลน์ zoom meeting

การประชุมครั้งนี้ จัดขึ้นโดยสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นพร้อมหารือกับประชาคม นักวิชาการ นักวิจัย และนักปฏิบัติการ ในการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายระยะยาว อีกทั้ง เป็นการพัฒนาระบบจัดการความรู้ที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานภายในและภายนอก ในประเด็นการพัฒนาสังคมไทยอยู่ดีมีสุข ซึ่งต้องอาศัยองค์ความรู้แบบสหวิทยาการ ที่ครอบคลุมวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ตลอดจนศิลปกรรม ผ่านกระบวนการวิจัย ในมิติต่าง ๆ ซึ่งเป็นกลไกสร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบเศรษฐกิจ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งผลต่อการพัฒนาสังคมอยู่ดีมีสุข ซึ่งเป็นเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับสากล

ภาพข่าว: มหาวิทยาลัยมหิดล

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand