อาจารย์คณะ ICT ม.มหิดล เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “Data Privacy and Security for Web Developers” ซึ่งจัดขึ้นโดยกองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน อาจารย์คณะ ICT ม.มหิดล เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “Data Privacy and Security for Web Developers” ซึ่งจัดขึ้นโดยกองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 5 มีนาคม 2564  อาจารย์ ดร.อิทธิพล รัศมีโรจน์ อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล  เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแล และพัฒนาเว็บไซต์ หัวข้อ “Data Privacy and Security for Web Developers” เสริมสร้างทักษะการบริหารจัดการความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวบนเว็บไซต์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศเเละวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดการอบรมในรูปแบบ Virtual Conference ผ่านระบบ WebEx Meeting

การอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยกองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ดูแลและพัฒนาเว็บไซต์ ตลอดจนผู้พัฒนาแอปพลิเคชันต่างๆ ของทุกส่วนงานในมหาวิทยาลัยมหิดล มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสาระสำคัญของความเป็นส่วนตัวในการใช้งานหรือบริการต่าง ๆ บนเว็บไซต์ รวมทั้งมีทักษะในการบริหารจัดการความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลบนเว็บไซต์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของตน

ภาพข่าว: มหาวิทยาลัยมหิดล

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand