คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรม LIVE เปิดตัวหลักสูตรวิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล (DST)

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรม LIVE เปิดตัวหลักสูตรวิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล (DST)

วันที่ 10 มีนาคม 2564 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ดร.พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดี พร้อมด้วย ดร.ปวิตรา เลี่ยมรักษ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา และรักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและสร้างความผูกพัน และ รศ.ดร.สุดสงวน งามสุริยโรจน์ ประธานหลักสูตรวิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล (DST) จัดกิจกรรม LIVE เปิดตัวหลักสูตรวิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล (DST) ผ่านโปรแกรม Webex Meetings และ Facebook Page: Faculty of  ICT, Mahidol University โดยมีครูแนะแนว ผู้ปกครอง นักศึกษา นักเรียน และผู้สนใจ เข้ารับรับฟังเป็นจำนวนมาก

หลักสูตรวิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล (DST) เป็นหลักสูตรใหม่ระดับปริญญาตรี 4 ปี (หลักสูตรภาษาไทย) ที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เปิดขึ้นเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล และรองรับการพัฒนากำลังคนเพื่อยกระดับทักษะการทำงานของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งสร้างทักษะที่จำเป็นในการทำงานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในประเทศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยจุดเด่นของหลักสูตรนี้จะเน้นกระบวนการสร้างเสริมความรู้ ทักษะด้านวิทยาการ และเทคโนโลยีดิจิทัลของผู้เรียน ให้สามารถเชื่อมโยงความรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเข้าด้วยกัน เพื่อการวิเคราะห์ปัญหาและโจทย์ในภาคอุตสาหกรรมดิจิทัล เน้นการฝึกปฏิบัติงานให้นักศึกษาได้เรียนรู้และทำงานจริงกับบริษัทในภาคอุตสาหกรรมดิจิทัลชั้นนำด้านของประเทศไทย รวมถึงมีการทำ Senior Project ให้นักศึกษาได้เรียนรู้ แก้ไขปัญหาจากสถานการณ์จริง เพื่อเตรียมความพร้อมสู่โลกการทำงาน อันจะส่งผลให้นักศึกษาสามารถทำงานได้จริงหลังจากสำเร็จการศึกษา

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand