คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดโครงการสร้างเสริมทักษะด้าน ICT สู่สังคม “Smart with ICT: ผู้สูงวัย หัดใช้ Social App” รุ่นที่ 5

ข่าวกิจกรรมข่าวอบรม สัมมนา บริการวิชาการปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดโครงการสร้างเสริมทักษะด้าน ICT สู่สังคม “Smart with ICT: ผู้สูงวัย หัดใช้ Social App” รุ่นที่ 5

วันที่ 12 มีนาคม 2564 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการสร้างเสริมทักษะด้าน ICT สู่สังคม “Smart with ICT: ผู้สูงวัย หัดใช้ Social App” รุ่นที่ 5 โดยได้รับเกียรติจากคุณศิริรัตน์ วิทยาคุณสถิต นักวิชาการโสตทัศนศึกษา เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้งาน Social App อาทิเช่น Line และ Google App ให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มคนที่อยู่ในช่วงวัยหลังเกษียณ ได้นำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ จัดขึ้นผ่านระบบออนไลน์ Webex Meetings

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand