คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่รอบ ICT รับตรงจัดสอบ ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่รอบ ICT รับตรงจัดสอบ ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 13 มีนาคม 2564 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล จัดสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) นานาชาติ รอบ ICT   รับตรงจัดสอบ ณ อาคารคณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ซึ่งการจัดสอบในครั้งนี้ คณะฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) อย่างเคร่งครัด โดยมีการทำความสะอาดโต๊ะเก้าอี้ก่อนการจัดสอบ ให้ผู้เข้าสอบและผู้เกี่ยวข้องที่มาปฏิบัติงานสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา มีการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าสอบ จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ให้ผู้เข้าสอบตามจุดต่างๆ รวมทั้งขอความร่วมมือจากผู้เข้าสอบทุกคนในการส่งแบบคัดกรองบุคคล (Self-Screening Form) ตามประกาศของจังหวัดนครปฐมก่อนเข้าห้องสอบ ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand