คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จับมือ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล วิทยาลัยการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะสาธารณสุขศาสตร์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) ทางการศึกษาและการผลิตมหาบัณฑิต

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จับมือ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล วิทยาลัยการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะสาธารณสุขศาสตร์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) ทางการศึกษาและการผลิตมหาบัณฑิต

วันที่ 29 มีนาคม 2564 ดร.พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย Professor Dr. Peter Fereed Haddawy รองคณบดีฝ่ายพัฒนางานวิจัย และ ผศ.ดร.บุญสิทธิ์ ยิ้มวาสนา ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) ทางการศึกษาและการผลิตมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์ (Medical Information Technology)  ร่วมกับ ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รศ.ดร.วิชิตา รักธรรม คณบดีวิทยาลัยการจัดการ ผศ.ดร.ธีรพร  รับคำอินทร์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและประกันคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ รศ.ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะผู้แทนอธิการบดี กล่าวแสดงความยินดีในพิธีลงนามฯ โดยมี รศ.ดร.ภก.เนติ สุขสมบูรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ศ.พญ.สุวรรณี สุรเศรณีวงศ์ รองคณบดีและผู้อำนวยการโรงเรียนแพทย์ศิริราช พร้อมด้วยผู้บริหารของทั้ง 5 ส่วนงาน ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องจุฬาภรณ์  ตึกสยามินทร์ ชั้น 2 โรงพยาบาลศิริราช

ข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) ฉบับนี้ เป็นความร่วมมือกันระหว่างคณะและวิทยาลัยในมหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 5 ส่วนงาน ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาลัยการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันผลิตบัณฑิตแพทย์และมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์ (Medical Information Technology) และพัฒนารายวิชาและหลักสูตรระดับปริญญาโท เพื่อผลิตบัณฑิตแพทย์ที่มีความรู้ข้ามศาสตร์ในด้านต่างๆ ร่วมกัน

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand