คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรม Basic Chinese and Learn about China and Taiwan

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรม Basic Chinese and Learn about China and Taiwan

วันที่ 21 เมษายน 2564 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย
Mr. Cheng-Chang Chien, Chinese Activities Leader และกลุ่มนักศึกษาจีนของคณะ ICT ให้เกียรติเป็นวิทยากรจัดกิจกรรม “Basic Chinese and Learn about China and Taiwan” ให้แก่นักศึกษาที่จะเข้าร่วมโครงการ Online Internship Program at MUICT-Taiwan 2021 และนักศึกษาชั้นปี 1 – 4 ที่สนใจภาษาและวัฒนธรรมจีน ผ่านระบบออนไลน์ Webex Meetings

กิจกรรม “Basic Chinese and Learn about China and Taiwan” ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อปูพื้นฐานให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ Online Internship Program at MUICT-Taiwan 2021 ได้เรียนรู้ภาษาจีนเบื้องต้น และเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่สนใจได้เข้ามาเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน รวมทั้งได้ทำความรู้จักและสร้างความผูกพันกับนักศึกษาจีนในคณะฯ อีกด้วย

โครงการ Online Internship Program at MUICT-Taiwan 2021 เป็นโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้าน ICT ร่วมกันระหว่างคณะ ICT และ National Central University (NCU) ประเทศไต้หวัน ซึ่งคณะ ICT ได้จัดโครงการนี้ให้แก่นักศึกษาเป็นประจำทุกปี แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปีนี้ จึงได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบมาเป็นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพแบบออนไลน์แทน

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand