ประกาศ! รอบ 5 Admissions (TCAS 3)

สมัครได้ที่ : student.mytcas.com

ช่วงเวลาการรับสมัคร (Admission รอบ 1) : วันที่ 7-15 พ.ค. 2564

ประกาศผลครั้งที่ 1 : วันที่ 26 พ.ค. 2564

ยืนยันสิทธิ์ครั้งที่ 1: วันที่ 26 – 27 พ.ค. 2564 (ยืนยันสิทธิ์ หรือ ไม่ใช้สิทธิ์ หรือ ขอประมวลผลครั้งที่ 2 ดำเนินการผ่าน https://student.mytcas.com)

ประกาศผลครั้งที่ 2 : วันที่ 1 มิ.ย. 2564 ยืนยันสิทธิ์อัตโนมัติ สละสิทธิ์ไม่ได้

แผนการศึกษา : วิทย์-คณิต, ศิลป์-คำนวณ, วิทย์-คอม, คณิต-คอม

Admission รอบ 1

คุณสมบัติทางการศึกษา

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษา ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ได้รับประกาศนียบัตรเทียบเท่า
 2. มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 6 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.50
 3. มีคะแนนเฉลี่ยสาระการเรียนรู้ (GPA) ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้
  • วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.50
  • คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.50
  • ภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 2.50

เอกสารที่ต้องการเพิ่มเติม / ประกอบการสมัคร

 1. คะแนนสอบ 9 วิชาสามัญ (ใช้ 5 วิชา ได้แก่ เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา คณิต1 และอังกฤษ)
  • โดยกำหนดคะแนนขั้นต่ำ 2 วิชา ดังนี้
   • คะแนนขั้นต่ำของคะแนนสามัญ 9 วิชา วิชาภาษาอังกฤษ: 30 คะแนน
   • คะแนนขั้นต่ำของคะแนนสามัญ 9 วิชา วิชาคณิตศาสตร์ 1: 20 คะแนน
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
 3. สำเนาใบรับรองผลการเรียน (Transcript หรือใบ ปพ.1) ฉบับสมบูรณ์
 4. สำเนาใบรับรองนักเรียน (ปพ.7)
 5. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน

การสอบ สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ

Admission รอบ 2

คุณสมบัติทางการศึกษา

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  หรือ ได้รับประกาศนียบัตรเทียบเท่า
 2. มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 6 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.00

เอกสารที่ต้องการเพิ่มเติม / ประกอบการสมัคร

 1. มีผลคะแนนทดสอบจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ประกอบด้วย ผลการเรียนรวมเฉลี่ย (GPAX), O-NET, GAT, PAT1 (คณิตศาสตร์), PAT2 (วิทยาศาสตร์) โดยองค์ประกอบการคิดคะแนนของกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้

  องค์ประกอบการคิดคะแนนของกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

  GPAX 20%
  O-NET 30%
  GAT 10%
  PAT 1 20%
  PAT 2 20%

  โดยมีเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำ ดังนี้

  • คะแนนขั้นต่ำของ O-NET วิชา 03 ภาษาอังกฤษ: 35 คะแนน
  • คะแนนขั้นต่ำของ O-NET วิชา 04 คณิตศาสตร์: 30 คะแนน
 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
 2. สำเนาใบรับรองผลการเรียน (Transcript หรือใบ ปพ.1) ฉบับสมบูรณ์
 3. สำเนาใบรับรองนักเรียน (ปพ.7)
 4. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน

การสอบ สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ

กำหนดการ

ลำดับ

กิจกรรม

วันที่

1

รับสมัคร (student.mytcas.com) 

ศ. 7 – ส. 15 พ.ค. 64

2

ประกาศผลครั้งที่ 1

พ. 26 พ.ค. 64

3

ยืนยันสิทธิ์ครั้งที่ 1

(ยืนยันสิทธิ์ หรือ ไม่ใช้สิทธิ์ หรือ ขอประมวลผลครั้งที่ 2 ดำเนินการผ่าน https://student.mytcas.com)

พ. 26 – พฤ. 27 พ.ค. 64

4

ประกาศผลครั้งที่ 2

(ยืนยันสิทธิ์อัตโนมัติ สละสิทธิ์ไม่ได้)

อ. มิ.ย. 64

5

ICT Preparatory Program

ก.ค. 63

6

เปิดภาคการศึกษา

ส.ค. 63

Share:
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish