ประกาศ! รอบ 6 Direct Admission (TCAS 4)

ประกาศการคัดเลือกนักศึกษาใหม่ หลักสูตร ICTปิดความเห็น บน ประกาศ! รอบ 6 Direct Admission (TCAS 4)

สมัครได้ที่ : เว็บไซต์คณะ ICT
ช่วงเวลาการรับสมัคร : 3 – 7 มิ.ย. 2564

สำหรับนักเรียนไทย
แผนการศึกษา : วิทย์-คณิต, ศิลป์-คำนวณ, วิทย์-คอม, คณิต-คอม
คุณสมบัติทางการศึกษา

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  หรือ ได้รับประกาศนียบัตรเทียบเท่า
 2. มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 6 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.00
 3. มีคะแนนสอบ 9 วิชาสามัญ (ใช้ 5 วิชา ได้แก่ เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา คณิต1 และอังกฤษ) หรือ O-NET หรือ GAT, PAT1 (คณิตศาสตร์), PAT2 (วิทยาศาสตร์)

สำหรับนักเรียนโรงเรียนนานาชาติ

คุณสมบัติทางการศึกษา

 1. กำลังศึกษาอยู่ หรือ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (Grade 12) หรือ ได้รับประกาศนียบัตรเทียบเท่า
 2. มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 6 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.00
 3. มีผลการสอบผ่านคะแนนภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
 • TOEFL Paper Based Test ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน หรือ
 • TOEFL Computer Based Test ไม่ต่ำกว่า 173 คะแนน หรือ
 • TOEFL Internet Based Test ไม่ต่ำกว่า 60 คะแนน หรือ
 • IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.0 หรือ
 • TOEIC ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน หรือ
 • New SAT (Evidence-Based Reading and Writing) ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน หรือ
 • The Duolingo English Test ไม่ต่ำกว่า 80 คะแนน

ยกเว้น กรณีที่ผู้สมัครเป็นชาวต่างชาติจากกลุ่มประเทศสหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และสิงคโปร์

 1. มีผลการสอบผ่านคะแนนทางด้านวิชาการตามเกณฑ์ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
 • New SAT (Math) collegeboard.org ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน หรือ
 • ACT (Math) act.org ไม่ต่ำกว่า 25 คะแนน หรือ
 • GSAT (Math) ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน

หมายเหตุ: ผลคะแนนสอบทุกประเภทมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันสอบผ่านถึงวันสมัครเข้าศึกษา

เอกสารที่ต้องการเพิ่มเติม / ประกอบการสมัคร

หลักฐานการสมัคร

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
 2. สำเนาใบรับรองผลการเรียน (Transcript หรือใบ ปพ.1) ฉบับสมบูรณ์
 3. สำเนาใบรับรองนักเรียน (ปพ.7)
 4. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
 5. ใบสมัครสอบที่พิมพ์จากระบบสมัคร Online พร้อมลงลายมือชื่อที่ด้านล่างของแบบฟอร์ม

กำหนดการ

ลำดับ กิจกรรม วันที่
1 รับสมัคร พฤ. 3 – จ. 7 มิ.ย. 64
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ศ. 11 มิ.ย. 64
3 สอบสัมภาษณ์ จ. 14 มิ.ย. 64 (เช้า)
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา อ. 15 มิ.ย. 64
5 ICT Preparatory Program ก.ค. 64
6 เปิดภาคการศึกษา 9 ส.ค. 64
Share:
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish