คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดอบรมเรื่อง “การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection)” ให้แก่บุคลากร

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดอบรมเรื่อง “การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection)” ให้แก่บุคลากร

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย งานโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยี จัดกิจกรรมอบรม เพื่อเตรียมความพร้อม พัฒนาความรู้และทักษะ ภายใต้หัวข้อ “การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection)” ให้แก่คณาจารย์และบุคลากรของคณะฯ โดยได้รับเกียรติจาก คุณวิสุทธิ์ แก้วทอง ผู้จัดการมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ SGS (Thailand) Limited เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ ห้อง IT 322 คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา และออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams

การอบรมหัวข้อ “การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection)” มีวัตถุประสงค์เพื่อ เตรียมความพร้อม และให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และการเตรียมพร้อมในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 แก่คณาจารย์และบุคลากร ในการบริการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ที่จะมีผลใช้บังคับในวันที่ 1 มิถุนายน 2565

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand