คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล (DST) รอบ DST-Direct Exam

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล (DST) รอบ DST-Direct Exam

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล จัดสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล (DST) รอบ DST-Direct Exam ประจำปีการศึกษา 2564 ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ซึ่งการจัดสอบในครั้งนี้ คณะฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) อย่างเคร่งครัด โดยมีการทำความสะอาดโต๊ะเก้าอี้ก่อนการจัดสอบ ให้ผู้เข้าสอบและผู้เกี่ยวข้องที่มาปฏิบัติงานสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา มีการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าสอบ จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ให้ผู้เข้าสอบตามจุดต่างๆ รวมทั้งขอความร่วมมือจากผู้เข้าสอบทุกคนในการส่งแบบคัดกรองบุคคล (Self-Screening Form) ตามประกาศของจังหวัดนครปฐมก่อนเข้าห้องสอบ ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand