คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรม Mini R2R และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จาก ICT MASTERS สู่ตำแหน่งชำนาญการพิเศษ ให้แก่บุคลากรคณะ ICT

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรม Mini R2R และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จาก ICT MASTERS สู่ตำแหน่งชำนาญการพิเศษ ให้แก่บุคลากรคณะ ICT

วันที่ 30 มิถุนายน 2564 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม Mini R2R และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จาก ICT MASTERS สู่ตำแหน่งชำนาญการพิเศษ ให้แก่บุคลากรสายสนับสนุนของคณะ ICT โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ศุจิกา ศรีนันทกุล รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษาและบริการวิชาการ เป็นวิทยากรแบ่งปันประสบการณ์ ร่วมกับ คุณกิตติคุณ ทองกัญชร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ชำนาญการพิเศษ) คุณดวงหทัย แพงจิกรี นักวิชาการโสตทัศนศึกษา คุณกิตติยา พลอยวัฒนาวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และคุณพลช ตรีเมฆ นักวิชาการเงินและบัญชี ในการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการทำผลงาน R2R  ในหัวข้อต่าง ๆ ได้แก่ การเลือกหัวข้อในการทำผลงาน การต่อยอดผลงาน R2R เพื่อจัดทำเป็นบทความนำเสนอทางวิชาการ ข้อแนะนำสำหรับการทำผลงานเป็นทีม และข้อแนะนำสำหรับการเขียนคู่มือการปฏิบัติงานซึ่งมีบุคลากรสายสนับสนุนจากทุกฝ่ายงานเข้าร่วมกิจกรรม เป็นจำนวนมากในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Webex Meetings

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand