คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดอบรม “การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง สร้างคนรุ่นใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงองค์กรในยุคดิสรัปชั่น Transformative Learning Skill towards Smart Organization for Disruption Era”

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดอบรม “การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง สร้างคนรุ่นใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงองค์กรในยุคดิสรัปชั่น Transformative Learning Skill towards Smart Organization for Disruption Era”

ระหว่างวันที่ 1 – 2 กรกฎาคม 2564 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมหัวข้อ “การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง สร้างคนรุ่นใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงองค์กรในยุคดิสรัปชั่น Transformative Learning Skill towards Smart Organization for Disruption Era” ให้แก่คณาจารย์และบุคลากรของคณะ ICT ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายแพทย์บดินทร์ ทรัพย์สมบูรณ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศและการศึกษา คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรบรรยาย โดยในช่วงแรกได้รับเกียรติจาก ดร.พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดีคณะ ICT กล่าวเปิดการอบรม และ ดร.เพชร สัจจชลพันธ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล  เป็นผู้ดำเนินรายการในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Webex Meetings

การอบรมหัวข้อ “การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง สร้างคนรุ่นใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงองค์กรในยุคดิสรัปชั่น Transformative Learning Skill towards Smart Organization for Disruption Era” แบ่งการจัดอบรมเป็น 2 วัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรคณะ ICT ในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในปัจจุบัน รวมทั้งเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และติดอาวุธทางความคิดด้วยการปรับเปลี่ยนมุมมองใหม่ มีหัวข้อที่น่าสนใจดังนี้

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564

 1. คุณค่าและการเรียนรู้
 2. กรอบทักษะแห่งศตวรรคที่ 21
 3. ธรรมชาติการเรียนรู้ และพฤติกรรมของมนุษย์
 4. เครื่องมือการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง (การสะท้อนคิด, การสังเกตุ, การตั้งคำถาม)
 5. การรู้จักตนเอง และผู้อื่น การทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ
 6. การเปลี่ยนแปลงในตนเอง จุดเริ่มต้นของ Creativity ความคิดริเริ่มสรรสร้างสิ่งใหม่ในองค์กร

วันที่ 2 กรกฎาคม 2564

 1. การแสดงออกซึ่งตนเอง (Self Expression)
 2. การฟังและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
 3. การพัฒนา Positive Emotion การสร้าง Relationship
 4. ธรรมชาติของภาษาและบทสนทนา
 5. การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงอย่างบูรณาการ
 6. ภาวะผู้นำ การโน้มน้าว

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand