คณบดี ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมเสวนาในหัวข้อ “การสอนเทคโนโลยีกับการศึกษาของประเทศไทย” ซึ่งจัดโดย Thai IoT Association

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณบดี ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมเสวนาในหัวข้อ “การสอนเทคโนโลยีกับการศึกษาของประเทศไทย” ซึ่งจัดโดย Thai IoT Association

วันที่ 4 สิงหาคม 2564 ดร.พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ “การสอนเทคโนโลยีกับการศึกษาของประเทศไทย” ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมไทยไอโอที หรือ Thai IoT Association ผ่านช่องทาง Clubhouse

การเสวนา การสอนเทคโนโลยีกับการศึกษาของประเทศไทย ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมเสวนาหลากหลายท่าน ได้แก่ รศ. ดร. สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และที่ปรึกษาสมาคมไทยไอโอที รศ. ดร. อุดมเกียรติ นนทแก้ว คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ดร.มนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม ผู้อำนวยการฝ่ายเดตาโซลูชั่นภาครัฐ และผู้บริหารข้อมูลระดับสูง สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร) ผศ. ดร. ณรงค์เดช กีรติพรานนท์ หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และผู้อำนวยการสถาบัน iMake และคุณเขมรัฐ โชคมั่งมี อุปนายกสมาคมไอโอที Head of Digital Innovation and Technology Center บริษัทพีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก คุณสุระ เกนทะนะศิล กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขตเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารและโทรคมนาคมวุฒิสภา และ ดร. รัศมิมาลย์ เกี่ยวศรีกุล สื่อมวลชนอิสระ เป็นพิธีกรดำเนินรายการ

โดยกิจกรรมการเสวนา ดร. พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดี ได้กล่าวว่า “องค์ความรู้ด้าน IT ในปัจจุบันเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว และเป็นสิ่งสำคัญที่คณะจะต้องปรับตัวในการเรียนการสอนด้วย โดยคณะ ICT มุ่งเน้นการสอนนักศึกษาใน 4 ประเด็น ดังนี้ 1. คณะมุ่งเน้นการสอนให้นักศึกษามีแรงบันดาลใจในตัวเอง เพื่อให้นักศึกษาสามารถค้นหาความรู้และสามารถต่อยอดในอนาคตได้ 2. คณะเน้นให้นักศึกษามีทักษะในการค้นหาที่ดี (Searching Skill) 3. คณะสอนให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้จากโจทย์พร้อมกับการลงมือปฏิบัติจริง เมื่อเข้าทำงานแล้วนักศึกษาสามารถทำงานได้เลย 4. คณะเน้นการสร้างทักษะใหม่ (Reskill) ทางด้านเทคโนโลยีที่จำเป็นในการทำงาน ให้กับกลุ่มคนวัยทำงาน อีกทั้งยังเน้นการพัฒนาเพื่อยกระดับทักษะ (Upskill) ทางด้านเทคโนโลยีของกลุ่มคนวัยทำงานให้ดีขึ้นอีกด้วย”

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand