คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 6 สิงหาคม 2564 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ม.มหิดล จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Webex Meetings

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ได้รับเกียรติจาก ดร.พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดีฯ เป็นประธานกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา โดยช่วงแรกเป็นการแนะนำ การเรียนการสอนที่คณะ ICT  โดย รศ. ดร. วรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์ อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จากนั้นเป็นการแนะนำการใช้งาน LinkedIn Learning ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ ที่มีคอร์สเรียนต่าง ๆ ให้นักศึกษาได้เพิ่มพูนทักษะความรู้ของตนเอง โดย รศ. ดร. วัสกา วิสุทธิวิเศษ อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ การรับชมวิดีโอแนะนำคณาจารย์ประจำคณะฯ และช่วงสุดท้ายเป็นการแนะนำหลักสูตร โดยประธานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา จำนวน 4 หลักสูตร ได้แก่

  • หลักสูตร M.Sc. in Cyber Security and Information Assurance โดย รศ. ดร. วัสกา วิสุทธิวิเศษ ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความมั่นคงไซเบอร์และการประกันสารสนเทศ
  • หลักสูตร M.Sc. in Game Technology and Gamification โดย ผศ. ดร. โมเรศ ปรัชญพฤทธิ์ ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเกมและเกมมิฟิเคชัน
  • หลักสูตร Ph.D. และ M.Sc. in Computer Science โดย ผศ. ดร. บุญสิทธิ์ ยิ้มวาสนา ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand