ประกาศ! รอบ 1 DST – Direct Exam (ปวส.) ปีการศึกษา 2565

ประกาศการคัดเลือกนักศึกษาใหม่ หลักสูตร DSTปิดความเห็น บน ประกาศ! รอบ 1 DST – Direct Exam (ปวส.) ปีการศึกษา 2565

รับสมัคร: 15 กันยายน – 29 ตุลาคม 2564

สมัครได้ที่: https://academic.ict.mahidol.ac.th/admission/apply/

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. กำลังศึกษาอยู่ หรือ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่มีการเรียนรายวิชาด้านคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต
 2. มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 4 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.50

การสอบ

สอบข้อเขียนของคณะ 3 วิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบูรณ์ หรืออย่างน้อย 4 ภาคการศึกษา ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 (.pdf)
 2. รูปถ่าย เป็นไฟล์นามสกุล .jpg หรือ .jpeg โดยขนาดมีความกว้าง 230 pixel ความสูง 312 pixel ขนาดไฟล์ไม่เกิน 150 KB
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (.pdf)
 4. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (.pdf)

** หมายเหตุ ผู้สมัคร Upload เอกสารประกอบการสมัครทั้งหมดในระบบรับสมัครออนไลน์ ไม่ต้องนำส่งเอกสารฉบับจริงมายังคณะฯ **

กำหนดการ

ลำดับ กิจกรรม วันที่
1 รับสมัคร 15 ก.ย. – 29 ต.ค. 2564
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน 3 พ.ย. 2564
3 สอบข้อเขียน 13 พ.ย. 2564
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 22 พ.ย. 2564
5 สอบสัมภาษณ์ 24 พ.ย. 2564 (เช้า)
6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 26 พ.ย. 2564
7 ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 3 ธ.ค. 2564

8

เปิดภาคการศึกษา ส.ค. 2565
Share:
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand