คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างสื่อบนมือถือและแท็บเล็ตด้วย Canva” ให้กับคณาจารย์และบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ข่าวกิจกรรมอบรม สัมมนา บริการวิชาการ ที่ผ่านมาปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างสื่อบนมือถือและแท็บเล็ตด้วย Canva” ให้กับคณาจารย์และบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

         วันที่ 22 กันยายน 2564 ดร. ศุจิกา ศรีนันทกุล นักวิชาการศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างสื่อบนมือถือและแท็บเล็ตด้วย Canva” ให้กับคณาจารย์และบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams

       คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมในครั้งนี้ขึ้นเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะด้าน Digital Technology ของอาจารย์และบุคลากร และเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการผลิตสื่อสนับสนุนการทำงานทั้งทางด้านการเรียนการสอน การบริการวิชาการ การประชาสัมพันธ์ และเพื่อรองรับต่อการพัฒนาของโลกในยุคดิจิทัล   โดยการอบรมในครั้งนี้ ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้หลักในการออกแบบด้วย Application Canva จนสามารถสร้างผลงานของตนเองผ่านทางโทรศัพท์มือถือ หรือแท็บเล็ตได้ทันที

ดาวน์โหลดข่าว

 

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand