คณบดีคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในคน ให้กับบุคลากรของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน และบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล

ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรมวิจัยปิดความเห็น บน คณบดีคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในคน ให้กับบุคลากรของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน และบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล

       วันที่ 15 ตุลาคม 2564 ดร. พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้การอบรม โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในคน หัวข้อ การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานบริการการวิจัย คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ให้กับบุคลากรของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน และบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 500 คน ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting

          การอบรมครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 – 15 ตุลาคม 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในหลักจริยธรรมการวิจัยในคน Research Integrity and Research Misconduct พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ในการวิจัยทางการแพทย์ การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์สมุนไพร และ พ.ร.บ.ผลิตภัณฑ์สมุนไพร การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ การขอความยินยอมและการทำวิจัยในกลุ่มเปราะบาง การทำวิจัยแบบพหุสถาบัน การเก็บ/สะสมและนำข้อมูลหรือชีววัตถุมาใช้เพื่อการวิจัยในคน และการวิจัยในสถานการณ์โรคระบาด รวมถึงประเด็นต่างๆ ทางด้านจริยธรรม เช่น ประเด็นจริยธรรมในงานวิจัยทางสังคมศาสตร์การแพทย์ ประเด็นทางจริยธรรมเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ เป็นต้น

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand