คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol)ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ในการพัฒนาโปรแกรมระบบจัดการข้อมูลทันตสุขภาพ และการดูแลสุขภาพช่องปากทางไกลสำหรับศูนย์ทันตกรรมพระราชทานและทันตกรรมเคลื่อนที่ (Smart Tele-Dental Application) กับคณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol)ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ในการพัฒนาโปรแกรมระบบจัดการข้อมูลทันตสุขภาพ และการดูแลสุขภาพช่องปากทางไกลสำหรับศูนย์ทันตกรรมพระราชทานและทันตกรรมเคลื่อนที่ (Smart Tele-Dental Application) กับคณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล
      วันที่ 29 ตุลาคม 2564 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ดร.พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดี พร้อมด้วย อาจารย์ผกาพร เพ็งศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายวิศวกรรมและระบบ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงในการพัฒนาโปรแกรมระบบจัดการข้อมูลทันตสุขภาพ และการดูแลสุขภาพช่องปากทางไกลสำหรับศูนย์ทันตกรรมพระราชทานและทันตกรรมเคลื่อนที่ (Smart Tele-Dental Application) กับคณะทันตแพทยศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. นพ. ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์สมชาติ เราเจริญพร รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารองค์กร โดยมีคณะผู้บริหารทั้งสองฝ่ายร่วมเป็นสักขีพยาน ณ สิรินธรทันตพิพิธ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
     การจัดทำบันทึกข้อตกลงฯ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนโครงการพัฒนาระบบจัดการข้อมูลทันตสุขภาพ และการดูแลสุขภาพช่องปากทางไกลสำหรับศูนย์ทันตกรรมพระราชทานและทันตกรรมเคลื่อนที่ (Smart Tele-Dental Application) ให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของผู้เกี่ยวข้อง โดยระบบนี้จะช่วยสนับสนุนการบริการแก่ผู้ป่วยในพื้นที่ชนบทและพื้นที่ห่างไกล ซึ่งประชากรส่วนใหญ่ยังคงมีปัญหาในการเข้าถึง และส่งต่อเพื่อรับบริการทางทันตสุขภาพที่เหมาะสม โดยพบความลำบากและค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่สูง ทำให้การเข้าถึงทันตแพทย์เป็นไปได้ยาก ส่งผลให้ต้องเลื่อนหรือยกเลิกการเข้าพบเพื่อรับการรักษาอย่างทันท่วงทีและเหมาะสม นอกจากนี้ การจัดทำระบบนี้ ยังทำให้ผู้ป่วยในพื้นที่ชนบทและพื้นที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงบริการทางด้านสุขภาพที่มีคุณภาพสูงได้ดีขึ้น โดยผ่านเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพทางไกล (Telehealth) ได้อีกด้วย
ขอขอบคุณภาพจาก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand