คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดสัมมนาวิชาการในหัวข้อ “Where Are We and Where Should We Go? Software Quality Improvement for Software SMEs in Thailand”

ข่าวกิจกรรมข่าวอบรม สัมมนา บริการวิชาการปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดสัมมนาวิชาการในหัวข้อ “Where Are We and Where Should We Go? Software Quality Improvement for Software SMEs in Thailand”

       วันที่ 22 มิถุนายน 2565 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ผศ. ดร. ธันวดี สุเนตนันท์ ดร. มรกต เชิดเกียรติกุล และ ดร. ชัยยงค์ รักขิตเวชสกุล อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดสัมมนาวิชาการในหัวข้อ “Where Are We and Where Should We Go? Software Quality Improvement for Software SMEs in Thailand” ภายใต้งาน “The 19th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE 2022) ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ และในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom และ Facebook Page: Software Engineering Research Unit at MUICT

        งานสัมมนาวิชาการในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก Associate Professor Jens Krinke, UCL, UK. และ ดร.ชัยยงค์ รักขิตเวชสกุล อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะ ICT กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการสัมมนา  จากนั้นเป็นการแนะนำผลงานในโครงการวิจัย “Automated Software Engineering for Thailand Software Industry” โดยดร.ชัยยงค์ รักขิตเวชสกุล อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะ ICT และการเสวนาในหัวข้อ “Where Are We and Where Should We Go? Software Quality Improvement for Software SMEs in Thailand” โดยมี ผศ. ดร.ธันวดี สุเนตนันท์ และดร.ชัยยงค์ รักขิตเวชสกุล อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะ ICT เป็นพิธีกรดำเนินการเสวนา และมีผู้แทนจาก 4 บริษัทชั้นนำด้าน IT ของประเทศไทยที่เข้าร่วมทำโครงการวิจัย “Automated Software Engineering for Thailand Software Industry” มาร่วมแชร์ประสบการณ์ในการนำเครื่องมือวิศวกรรมซอฟต์แวร์อัตโนมัติ (ASE tools) เช่น SonarQube และ Unit Testing Frameworks มาใช้ในกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ของบริษัทตนเอง ได้แก่

  • คุณชัชพงศ์ สุธีสุขสถาพร Managing Director บริษัท ProGaming Co., Ltd.
  • คุณอัคคสิทธิ์ ตรุงกานนท์ ศิษย์เก่า ICT รุ่น 1 Chief Technical Officer บริษัท CourseSquare , Ltd.
  • คุณชนกานต์ ชินชัชวาล ศิษย์เก่า ICT รุ่น 7 Chief Executive Officer บริษัท Robolingo Co., Ltd. (Zwiz.AI)
  • คุณสิรพันธ์ สินเจิมสิริ ศิษย์เก่า ICT รุ่น 2 Chief Technical Officer บริษัท Trinity Roots Co., Ltd. (Roots)

      นอกจากนี้ ในช่วงท้ายของการสัมมนา ยังได้รับเกียรติจาก Associate Professor Jens Krinke, UCL, UK. ร่วมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “The state-of-the-art techniques in automated software engineering” อีกด้วย

      งานสัมมนาวิชาการในหัวข้อ “Where Are We and Where Should We Go? Software Quality Improvement for Software SMEs in Thailand” นี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัย Automated Software Engineering for Thailand Software Industry (IAPP18-19\74) ของกลุ่มวิจัย Software Engineering Research Unit (SERU) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจาก Royal Academy of Engineering, UK และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความท้าทายและนำเสนอแนวทางการปรับเปลี่ยนกระบวนการโดยนำแนวทางการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบอัตโนมัติเข้าใช้ในกลุ่มอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ SME ของประเทศไทย

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand