คณะ ICT ม.มหิดล คว้า 4 รางวัล จากงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2561 ของสภาวิจัยแห่งชาติ

ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรมวิจัยผลงานและรางวัลบุคลากรปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล คว้า 4 รางวัล จากงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2561 ของสภาวิจัยแห่งชาติ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ม.มหิดล คว้า 4 รางวัล จากการเข้าร่วมนำเสนอผลงานรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา โดยจะเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2561 หรือ Thailand Inventor’s Day 2018 ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย และหน่วยงานในระบบวิจัย ระหว่างวันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ Event Hall 98-99 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ได้แก่

  • ผลงานเรื่อง “ระบบเมดนาเซียแผนที่ความรู้งานวิจัยจากงานประจำของชุมชนนักปฏิบัติทางการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ และตัดสินใจในการพัฒนาการบริการสุขภาพแก่สังคมไทย” (Mednacea) โดย รองศาสตราจารย์ ดร. เจริญศรี มิตรภานนท์ คณบดีฯ ร่วมกับนักศึกษาของคณะฯ นายณัฐ เจนกิติวรพงศ์ นางสาวสุภัสสรา วราศรัย และนายศุภกร องค์ศรีตระกูล ได้รับรางวัลระดับดี ในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
  • ผลงานเรื่อง “การสร้างโมเดลสามมิติของกระดูกโดยใช้กล้องKinect” (3D Reconstruction of Human Bones by Using Kinect) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์ อาจารย์ประจำคณะฯ ร่วมกับนักศึกษาของคณะฯ นายฐานันดร อิ่มอารมณ์กุล นางสาวสโรชา โชควิวัฒน และนางสาววิภาดา เด่นดี ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ ในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
  • ผลงานเรื่อง “การพัฒนาแบบจำลองการฝึกการให้สัญญาณมือและการตัดสินใจในการให้สัญญาณไฟจราจร” (Decision-making Traning in the Traffic Simulator by Using Hand Signal) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์ อาจารย์ประจำคณะฯ ร่วมกับนักศึกษาของคณะฯ นายอธิษฐ์ ภูวัตณัฐสิทธิ์ ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ ในสาขาการศึกษา
  • ผลงานเรื่อง “โปรเทียร์” (Prothier) โดย ดร. ศรีสุภา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา อาจารย์ประจำคณะฯ ร่วมกับนักศึกษาของคณะฯ นายศิวกร พงษ์ชาญเดช นายเสฎนิพัทธ์ เกรียงศักดาชัย นายจิระพันธ์ แซ่ลิ้ม และนายอานนท์ ปุ้ยตระกูล ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ ในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์

โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อนำเสนอความก้าวหน้าของสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เกิดจากการวิจัยของแต่ละหน่วยงานในระบบวิจัยต่อคณะรัฐมนตรีและผู้บริหารระดับสูงในแต่ละกระทรวง ตลอดจนสถาบัน องค์กร ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วประเทศ ให้เกิดการผลักดันสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจ และ/หรือการพัฒนาต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์ในมิติต่างๆ โดยการจัดงานในครั้งนี้เป็นการนำเสนอผลงานใน 7 กลุ่มตามกรอบยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ 20 ปี ได้แก่

– กลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่อความมั่นคง
– กลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่อการเกษตร
– กลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่ออุตสาหกรรม
– กลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่อสังคม
– กลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่อการแพทย์และสาธารณสุข
– กลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่อพลังงาน
– กลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมอีกมากมาย อาทิ มหกรรมสิ่งประดิษฐ์ของไทยและนานาชาติ และนิทรรศการเปิดโลกผลงานวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 3 การจำหน่ายสินค้านวัตกรรม การประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับเยาวชนจากทั่วประเทศ การเสวนาและฝึกอบรมด้านสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการประดิษฐ์คิดค้นอีกด้วย

สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://inventorday.nrct.go.th/main.php?filename=index_th

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand