คณะ ICT ม.มหิดล คว้ารางวัลประกาศเกียรติคุณ ผลงานประดิษฐ์คิดค้น และร่วมจัดบู๊ธแสดงโปสเตอร์ผลงานวิจัยระดับ บุคคลทั่วไป และระดับอุดมศึกษา ในโครงการประกวด “รางวัลนักคิด สิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่” ประจำปี 2558

ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรมวิจัยปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล คว้ารางวัลประกาศเกียรติคุณ ผลงานประดิษฐ์คิดค้น และร่วมจัดบู๊ธแสดงโปสเตอร์ผลงานวิจัยระดับ บุคคลทั่วไป และระดับอุดมศึกษา ในโครงการประกวด “รางวัลนักคิด สิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่” ประจำปี 2558

เมื่อวันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 ดร.ศรีสุภา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ม.มหิดล ร่วมด้วย นายสิทธิโชติ ฉัตรธนะกุล นายศิริศักดิ์ นาคะวิวัฒน์ นายกฤตินันท์ สิโรดม และนายปิยะวุฒิ จันทศรีสวัสดิ์ ศิษย์เก่าฯ เข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณ ผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2558 ในพิธีเปิดงาน “วันนักประดิษฐ์” ภายใต้หัวข้อ “Creativity & Inspiration” โดยมี ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานดังกล่าว ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ด้วยผลงาน “ระบบการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาต่างประเทศ (Vocable World: Vocabulary Learning System)” ซึ่งเป็นผลงานที่เคยคว้ารางวัลอันทรงเกียรติจากการแข่งขัน Imagine Cup 2013 Worldwide ซึ่งเป็นเวทีระดับโลกมาแล้ว โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร อธิการบดีม.มหิดล  ให้เกียรติมอบช่อดอกไม้และกล่าวแสดงความยินดี กับบุคลากรของม.มหิดลทุกท่านที่ได้รับรางวัลจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในครั้งนี้ด้วย

นอกจากนี้คณะ ICT ม.มหิดล ยังได้เข้าร่วมจัดบูธแสดงผลงานวิจัยระดับ บุคคลทั่วไป และระดับอุดมศึกษา ในโครงการประกวด “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่” ประจำปี 2558 ในกลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่อประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและพลังงาน เพื่อเฟ้นหานักประดิษฐ์คิดค้นรุ่นใหม่ พัฒนาศักยภาพของนักศึกษา สร้างความคิดริ่เริ่มสร้างสรรค์ สร้างแรงบันดาลใจในการประดิษฐ์คิดค้นผลงานหรือนวัตกรรมใหม่ๆ และนำผลงานดังกล่าวไปพัฒนาต่อยอด สร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชน และสังคมต่อไป ซึ่งมีการประกาศผลการประกวดฯ และพิธีปิดไปเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish