คณะ ICT ร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2559

ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรมวิจัยปิดความเห็น บน คณะ ICT ร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 รองศาสตราจารย์ ดร.เจริญศรี มิตรภานนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล เดินทางไปร่วมแสดงความยินดีและมอบช่อดอกไม้ให้แก่อาจารย์ของคณะฯ ที่ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ  ในงานวันนักประดิษฐ์ประจำปี 2559 และได้รับเกียรติถ่ายภาพร่วมกับศาสตราจารยคลินิก นายแพทยอุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล  ซึ่งเดินทางมาร่วมแสดงความยินดีกับคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยมหิดลในครั้งนี้ด้วย สำหรับอาจารย์ของคณะ จำนวน 3 ท่าน ที่ได้รับรางวัล ได้แก่ อาจารย์ ดร.วรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์ (ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา) อาจารย์ ดร.วันทนีย์ วิริยสิทธาวัฒน์ (ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ) และอาจารย์ ดร.ศรีสุภา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา และคณะ การจัดงานวันนักประดิษฐ์ประจำปี 2559 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2559 ณ Event Hall 102 – 103 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ โดยมีพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานและมอบรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ

ซึ่งเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติได้มีการจัดแถลงข่าว การจัดงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2559 ไปเรียบร้อยแล้ว ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ บางเขน กรุงเทพฯ ซึ่งในปีนี้มีอาจารย์จากคณะ ICT ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2558 จำนวน 2 ท่าน และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2559 จำนวน 1 ท่าน ดังนี้

  • รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2558 ได้รับรางวัล 70,000 บาทพร้อมประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติคุณ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่
  1. อาจารย์ ดร.วรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์ ได้รับรางวัลระดับดีมาก สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์

–          วิทยานิพนธ์เรื่อง “การจดจำรูปแบบการเดินของคนเพื่อใช้แยกอัตลักษณ์ตัวบุคคล โดยอัตโนมัติผ่านกล้องวิดีโอหรือกล้องวงจรปิด โดยมีคุณสมบัติที่ทนต่อการเปลี่ยนแปลงของเงื่อนไขต่างๆ ของการเดิน”

–          สำเร็จการศึกษาจาก : University of New South Wales,ออสเตรเลีย

–          อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก Associate Professor Dr. Jian Zhang

2. อาจารย์ ดร.วันทนีย์ วิริยสิทธาวัฒน์ ได้รับรางวัลระดับดีมาก สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์

–          วิทยานิพนธ์เรื่อง “กรอบการทางานสาหรับการสื่อสารที่เชื่อถือได้และมีประสิทธิภาพ ในเครือข่ายการสื่อสารระหว่างยานพาหนะ”

–          สำเร็จการศึกษาจาก : Carnegie Mellon University, USA.

–          อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก Professor Dr. Ozan Tonguz

  • รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2559 ได้รับรางวัล 100,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติคุณ จำนวน 1 ท่าน ได้แก่อาจารย์ ดร.ศรีสุภา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา และคณะ ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ สาขาการศึกษา จากผลงานเรื่อง “ดินแดนแห่งเวทมนตร์ (Magical Lands)”

สำหรับรางวัลวิทยานิพนธ์เป็นวิทยานิพนธ์ของการศึกษาในระดับปริญญาเอกซึ่งได้รับการอนุมัติจากสถาบันการศึกษาแล้วไม่เกิน 5 ปีได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติเป็นผลงานที่มีคุณภาพและมีศักยภาพต่อการนำไปใช้ประโยชน์ในอนาคต ส่วนรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น เป็นผลงาน ผลผลิต ผลิตภัณฑ์ กรรมวิธี กระบวนการ วิธีการ มาตรการ หรือระบบ ตลอดจนนวัตกรรมวิทยาการต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ หรือสามารถพัฒนาไปสู่การผลิตภัณฑ์ในเชิงอุตสาหกรรม หรือนำไปใช้ประโยชน์ในทางอื่นได้

และในโอกาสนี้ คณะ ICT ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ทั้ง 3 ท่าน ซึ่งล้วนแต่เป็นนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยดีเด่นและอุทิศตนในการดำเนินการวิจัยมาอย่างต่อเนื่องนับเป็นความสำเร็จและความภาคภูมิใจของคณะฯ อีกครั้งหนึ่ง

Share:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish