คณะ ICT ม.มหิดล ร่วมหารือเรื่องความร่วมมือด้านงานวิจัยกับ National Central University, School of Information Science and Technology และTamkang University ประเทศไต้หวัน

ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรมวิจัยปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล ร่วมหารือเรื่องความร่วมมือด้านงานวิจัยกับ National Central University, School of Information Science and Technology และTamkang University ประเทศไต้หวัน

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ม.มหิดล ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไต้หวัน ได้แก่ Prof. Timothy K. Shi และ Assoc. Prof. Chin-Lin Hu จาก National Central University,  Prof. Shih-Ching Yeh, School of Information Science and Technology จาก Fudan University และ Assoc. Prof. Lin Hui จาก Tamkang University  ที่เดินทางมาร่วมหารือความร่วมมือด้านงานวิจัยด้านต่าง ๆ ได้แก่ 

  • Artificial Intelligence, Virtual Reality, Augmented Reality, Deep Learning based on gesture interface
  • Power monitoring and management, Smart Agriculture, Weather Forecasting and Air Quality
  • Medical Informatics ที่เกี่ยวข้องกับการชะลอการเกิดโรคอัลไซเมอร์ในผู้สูงอายุ

นอกจากนี้ได้ร่วมหารือเกี่ยวกับโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูร้อน (ระยะเวลาประมาณ 2 เดือน) โดยจะเน้นการศึกษาแบบ hands-on learning โดยมี ดร. พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา, ผศ. ดร. บุญสิทธิ์ ยิ้มวาสนา รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ์, ดร. ฐิตินันท์ ตันติธรรม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา, ดร. วุฒิชาติ แสวงผล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ, ดร. โมเรศ ปรัชญพฤทธิ์, ดร. อภิรักษ์ หุ่นหล่อ, อาจารย์ทิพาจินต์ ไทยพิสุทธิกุล และอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าหารือร่วมกัน ณ ห้อง IT223 ชั้น 2 อาคารคณะ ICT ม.มหิดล นับเป็นก้าวสำคัญในการประสานความร่วมมือทางวิชาการในอนาคต

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish