4 ผลงาน จากคณะ ICT ม.มหิดล รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2561 พร้อมโชว์ผลงาน ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2561

ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรมวิจัยผลงานและรางวัลบุคลากรปิดความเห็น บน 4 ผลงาน จากคณะ ICT ม.มหิดล รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2561 พร้อมโชว์ผลงาน ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2561

เมื่อวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 รศ. ดร. เจริญศรี มิตรภานนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยอาจารย์และนักศึกษาของคณะฯ รวม 4 ผลงาน เข้ารับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2561 โดยมี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล และเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2561 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ภัทรชัย กีรติสิน ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ด้วย

รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2518 เป็นรางวัลที่มอบให้กับนักประดิษฐ์ที่สร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ โดยมีผลงานจากคณะ ICT ที่ได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2561 จำนวน 4 ผลงาน ได้เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2561 หรือ Thailand Inventor’s Day 2018 ระหว่างวันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย และหน่วยงานในระบบวิจัย ณ Event Hall 98-99 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ได้แก่

 • ผลงานเรื่อง “ระบบเมดนาเซียแผนที่ความรู้งานวิจัยจากงานประจำของชุมชนนักปฏิบัติทางการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ และตัดสินใจในการพัฒนาการบริการสุขภาพแก่สังคมไทย” (Mednacea) โดย รองศาสตราจารย์ ดร. เจริญศรี มิตรภานนท์ คณบดีฯ ร่วมกับนักศึกษาของคณะฯ นายณัฐ เจนกิติวรพงศ์ นางสาวสุภัสสรา วราศรัย และนายศุภกร องค์ศรีตระกูล ได้รับรางวัลระดับดี ในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
 • ผลงานเรื่อง “การสร้างโมเดลสามมิติของกระดูกโดยใช้กล้องKinect” (3D Reconstruction of Human Bones by Using Kinect) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์ อาจารย์ประจำคณะฯ ร่วมกับนักศึกษาของคณะฯ นายฐานันดร อิ่มอารมณ์กุล นางสาวสโรชา โชควิวัฒน และนางสาววิภาดา เด่นดี ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ ในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
 • ผลงานเรื่อง “การพัฒนาแบบจำลองการฝึกการให้สัญญาณมือและการตัดสินใจในการให้สัญญาณไฟจราจร” (Decision-making Training in the Traffic Simulator by Using Hand Signal) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์ อาจารย์ประจำคณะฯ ร่วมกับนักศึกษาของคณะฯ นายอธิษฐ์ ภูวัตณัฐสิทธิ์ ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ ในสาขาการศึกษา
 • ผลงานเรื่อง “โปรเทียร์” (Prothier) โดย ดร. ศรีสุภา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา อาจารย์ประจำคณะฯ ร่วมกับนักศึกษาของคณะฯ นายศิวกร พงษ์ชาญเดช นายเสฎนิพัทธ์ เกรียงศักดาชัย นายจิระพันธ์ แซ่ลิ้ม และนายอานนท์ ปุ้ยตระกูล ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ ในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์

โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อนำเสนอความก้าวหน้าของสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เกิดจากการวิจัยของแต่ละหน่วยงานในระบบวิจัยต่อคณะรัฐมนตรีและผู้บริหารระดับสูงในแต่ละกระทรวง ตลอดจนสถาบัน องค์กร ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วประเทศ ให้เกิดการผลักดันสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจ และ/หรือการพัฒนาต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์ในมิติต่างๆ โดยการจัดงานในครั้งนี้เป็นการนำเสนอผลงานใน 7 กลุ่มตามกรอบยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ 20 ปี ได้แก่

 • กลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่อความมั่นคง
 • กลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่อการเกษตร
 • กลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่ออุตสาหกรรม
 • กลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่อสังคม
 • กลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่อการแพทย์และสาธารณสุข
 • กลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่อพลังงาน
 • กลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมอีกมากมาย อาทิ พิธีมอบรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ การจัดแสดงนิทรรศการสิ่งประดิษฐ์ของไทย มหกรรมสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการประดิษฐ์คิดค้น การประชุม/เสวนาและกิจกรรมบนเวที ส่วนบริการและให้คำปรึกษา สำหรับนักประดิษฐ์ที่สนใจพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ ต่อยอดผลงานสิ่งประดิษฐ์ หรือต้องการรับความคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการจำหน่ายสินค้านวัตกรรม อีกด้วย

Share:
 • 36
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  
  36
  Shares

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand