หลักสูตรอบรมพร้อมสอบวัดความรู้และทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office 2013 (MS PowerPoint)

อบรม สัมมนา บริการวิชาการ ที่ผ่านมาปิดความเห็น บน หลักสูตรอบรมพร้อมสอบวัดความรู้และทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office 2013 (MS PowerPoint)

หลักการและเหตุผล

ศตวรรษที่ 21 เป็นยุคแห่งการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้ การปฏิบัติงาน และการดำเนินชีวิตอย่างสร้างสรรค์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใหม่ๆ ถูกคิดค้นและพัฒนามาใช้ในชีวิตประจำวันอย่างต่อเนื่อง เป็นทียอมรับว่า ความรู้ ทักษะและสมรรถนะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีความจำเป็นต่อการสื่อสาร (Communication Skill) และการแก้ปัญหาด้วยโปรแกรมการทำงานและคำนวณเป็นเครื่องมือแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน (Problem Solving Skill) ถือเป็นทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อนักศึกษา คณาจารย์ ตลอดจนบุคลากรในองค์กร ทั้งเอกชนหรือภาครัฐ ต้องปรับตัวเพื่อเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา (Life Long Learning) เพื่อให้สามารถใช้เทคโนโลยีใหม่ที่มีอยู่ได้อย่างเหมาะสม สร้างสรรค์สังคมในอนาคตอย่างยั่งยืน
ปัจจุบัน ชุดโปรแกรม Microsoft Office เวอร์ชั่น 2013 โดยเฉพาะ Microsoft Word , Microsoft Excel และ Microsoft PowerPoint กำลังได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง ในฐานะเครื่องมือมาตรฐานสำหรับการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ การผลิตและนำเสนอสื่อเพื่อการเรียนการสอนหรือการนำเสนองานต่างๆ ซึ่งเข้ามามีบทบาทสำคัญอย่างมากในโลกของข้อมูลยุคปัจจุบัน โปรแกรมดังกล่าวมีเครื่องมืออำนวยความสะดวกในการจัดการอยู่หลากหลาย การที่ผู้ใช้งานสามารถใช้เครื่องมือเหล่านั้นมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะช่วยให้ลดเวลาและพลังงานในการจัดการเอกสารต่างๆ ลงได้มากทีเดียว
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้เล็งเห็นความสำคัญของการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office 2013 ทั้ง 3 โปรแกรม จึงได้จัดโครงการหลักสูตรอบรมพร้อมสอบวัดความรู้และทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office 2013: MOS-Excel 2013, MOS-Word 2013, MOS-PowerPoint 2013 ตามมาตรฐานสากล MOS (Microsoft Office Specialist) Certificate ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการใช้ Excel 2013, Word 2013, PowerPoint 2013 ให้แก่ นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล และผู้ที่สนใจทั่วไป เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน การเรียนและในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กำหนดการ

โครงการหลักสูตรอบรมพร้อมสอบวัดความรู้และทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office 2013:
MOS-PowerPoint 2013, MOS-Word 2013, MOS-Excel 2013
ตามมาตรฐานสากล MOS (Microsoft Office Specialist) Certificate

โดย ดร. ศุจิกา ศรีนันทกุล / ดร. ศิริเพ็ญ พงษ์ไพเชฐ / ดร. วุฒิชาติ แสวงผล /
นายชัยยุทธ บุญปั้นยศ / นางสาวศิริพร โรจนโกศล

 • MOS-PowerPoint 2013 อบรม 7 – 8 กุมภาพันธ์ 2561 และติวสอบ 9 กุมภาพันธ์ 2561
 • MOS-Word 2013 อบรม 26 – 27 กุมภาพันธ์ 2561 และติวสอบ 28 กุมภาพันธ์ 2561
 • MOS-Word 2013 อบรม 7 – 8 มีนาคม 2561 และติวสอบ 9 มีนาคม 2561
 • MOS-Excel 2013 อบรม 14 – 15 มีนาคม 2561 และติวสอบ 16 มีนาคม 2561

ณ ห้อง IT212 ชั้น 2 อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ม.มหิดล วิทยาเขตศาลายา

วันเวลา หัวข้อ
วันที่หนึ่ง (9.00 -16.00 น.)
 • อบรมเนื้อหาหลักสูตร
วันที่สอง (9.00 – 16.00 น.)
 • อบรมเนื้อหาหลักสูตร
วันที่สาม (9.00 – 16.00 น.)
 • ติว
 • สอบ Certificate

วิทยากร

ลงทะเบียนออนไลน์

วิธีการชำระเงินและหลักฐานการสมัคร

ประเภทการลงทะเบียนอบรม

นักศึกษา มหิดล

บุคลากร มหิดล

บุคคลภายนอก

อบรมและติวพร้อมสอบ Certificate
(3 วัน รวม 18 ชั่วโมง)

3,200 บาท

3,800 บาท

4,200 บาท

อบรมอย่างเดียว
(2 วัน รวม 12 ชั่วโมง)

2,000 บาท

2,500 บาท

3,000 บาท

ติวพร้อมสอบ Certificate
(1 วัน 6 ชั่วโมง)

1,500 บาท

1,700 บาท

2,000 บาท

สอบ Certificate อย่างเดียว
(1 ชั่วโมง)

1,000 บาท

1,200 บาท

1,500 บาท

โอนเข้าบัญชี “มหาวิทยาลัยมหิดล” ธ.ไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 016-3-00325-6 สาขา “ ศิริราช ” หรือ
ชำระเป็นเงินสด ณ คณะ ICT

หลักฐานที่ใช้
1. สำเนาใบโอนเงิน
2. สำเนาบัตรนักศึกษา

ใช้วิธีการตัดโอนเงินระหว่างหน่วยงาน

หลักฐานที่ใช้
1. สำเนาหนังสืออนุมัติเข้าร่วมโครงการ หรือ สำเนา ตัดโอนลงนามอนุมัติ โดยผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด
2. สำเนาบัตรข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล

โอนเข้าบัญชี “มหาวิทยาลัยมหิดล” ธ.ไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 016-3-00325-6 สาขา “ ศิริราช ” หรือ
ชำระเป็นเงินสด ณ คณะ ICT

หลักฐานที่ใช้
1. สำเนาใบโอนเงิน
2. สำเนาบัตรประชาชน

Share:
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand