ICT มหิดล จัดงาน The 2018 9th ICT Senior Project Annual Poster Exhibition and Conference (ICT SP-APEC 2018)

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล จัดงาน The 2018 9th ICT Senior Project Annual Poster Exhibition and Conference (ICT SP-APEC 2018)

เมื่อวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์  2561 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ม.มหิดล จัดงาน The 2018 9th ICT Senior Project Annual Poster Exhibition and Conference (ICT SP-APEC 2018) ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี  ดร.พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษากล่าวเปิดงาน และกล่าวต้อนรับนักศึกษา ณ ห้อง Grand Auditorium Hall และห้อง Bits and Bytes Hall ชั้น 4 อาคารคณะ ICT ม.มหิดล ศาลายา

งาน The 2018 9th ICT Senior Project Annual Poster Exhibition and Conference (ICT SP-APEC 2018) เป็นการแสดงมินิโปสเตอร์โครงงานวิจัยนักศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงหลักการและเหตุผลในการจัดทำโครงงาน ของตนเองเพื่อนำเสนอกับอาจารย์ที่ปรึกษารวมถึงนักศึกษาระดับชั้นอื่นๆ เพื่อนำไปพัฒนา ปรับปรุง ต่อยอดผลงานของตนให้ดียิ่งขึ้น

 

โดยในปีนี้ มีผลงานของนักศึกษาที่จัดแสดง รวมทั้งสิ้นจำนวน 76 ผลงาน ซึ่งนับว่าเป็นงานที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดจากการศึกษาค้นคว้าและพัฒนางานวิจัยทางด้าน ICT และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกฝนทักษะการสื่อสาร ในการนำเสนอผลงานวิจัย แนวความคิด ทักษะความรู้ และวิธีการแก้ปัญหาต่าง ๆ จากผลงานของตนเอง ให้แก่ คณาจารย์ เพื่อนๆ นักศึกษา และผู้ที่สนใจได้รับฟังพร้อมกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อทบทวน และพัฒนาผลงานในอนาคต นอกจากนี้นักศึกษาแต่ละกลุ่มยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ในผลงานของนักศึกษาในอนาคตต่อไป นอกจากนี้คุณอมรรัตน์ ฉายรัตน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นผู้แทนคณบดีฯ มอบทุนการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปีการศึกษา 2560 แก่คณะ ICT มหิดล โดยคณะฯ ได้สมทบโดยนำเงินรายได้ของคณะฯ เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ศึกษาในระดับปริญญาตรี ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 – 4 ที่มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง พ.ศ. 2553 จำนวนรวมทั้งสิ้น 16 ราย

Share:
  • 52
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  
    52
    Shares

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish