คณะ ICT ม.มหิดล จัดโครงการอบรมพร้อมสอบวัดความรู้และทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 ตามมาตรฐานสากล MOS (Microsoft Office Specialist) Certification

ข่าวกิจกรรมข่าวอบรม สัมมนา บริการวิชาการปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล จัดโครงการอบรมพร้อมสอบวัดความรู้และทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 ตามมาตรฐานสากล MOS (Microsoft Office Specialist) Certification

เมื่อวันที่ 7 – 9 กุมภาพันธ์ 2561 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ม.มหิดล ได้จัดโครงการอบรมพร้อมสอบวัดความรู้และทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 ตามมาตรฐานสากล MOS (Microsoft Office Specialist) Certification ระยะเวลา 3 วัน รวม 18 ชั่วโมง ณ ห้อง IT212 ชั้น 2 อาคารคณะICT ม.มหิดล ศาลายา

โดยมี ผศ. ดร. ทรงศรี ตั้งศรีไพโรจน์ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย ดร. ศุจิกา ศรีนันทกุล รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสื่อดิจิตอลและการเรียนรู้ คุณชัยยุทธ บุญปั้นยศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ งานสารสนเทศและระบบ พร้อมด้วยทีมผู้ช่วยวิทยากรจากฝ่ายงานโสตและเทคโนโลยีสื่อการศึกษา

โครงการหลักสูตรอบรมพร้อมสอบวัดความรู้และทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office 2013: MOS-PowerPoint 2013 ตามมาตรฐานสากล MOS (Microsoft Office Specialist) Certificate จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้และทักษะการใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 ในการพัฒนาทักษะด้านการนำเสนออย่างมืออาชีพ (Presentation Skill) รวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมได้วัดระดับความรู้และขีดความสามารถของตนเองด้วยการสอบ MOS (Microsoft Office Specialist) Certification ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล และเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เพิ่มระดับความสามารถทางวิชาชีพ สร้างความก้าวหน้าในหน้าที่การงานในอนาคต

จากกระบวนการเรียนการสอนที่เข้มข้นร่วมกับการฝึกฝนที่เพิ่มพูนทักษะระดับมาตรฐานสากลผนวกกับการทดสอบระดับความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้าน ICT ตามมาตรฐานสากล ด้วยชุดข้อสอบ Microsoft Office Specialist (MOS) และฝึกฝนด้วยชุดทดลองสอบ G Metrix Practice Tests ตลอดระยะเวลา 3 วัน ที่ผ่านไป ผู้เข้าอบรมทุกท่านมีความตั้งใจ เรียนรู้ ฝึกฝนเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะการใช้งานโปรแกรม PowerPoint 2013 จนเกิดผลสัมฤทธิ์ ดังนี้

ลำดับ ผู้สอบผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานสากล (MOS) จำนวน/คน ร้อยละ
1 ระดับ Excellent  900-1000 คะแนน 13 65
2 ระดับคะแนน 700-899 คะแนน 5 25
ผู้สอบผ่านตามเกณฑ์ความคาดหวังของมหาวิทยาลัยมหิดล
1 ระดับคะแนน 500-699 คะแนน 1 5
รวม 19

จากตารางข้างต้นแสดงว่า ผู้สอบผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานสากล (MOS) คือได้คะแนนตั้ง 700 คะแนนขึ้นไป จำนวน 18 ท่าน แบ่งเป็นผู้ได้ระดับ Excellent คือได้คะแนน 900-1000 จำนวน 13 คน และได้คะแนน 700-899 จำนวน 5 คน และผู้สอบผ่านตามเกณฑ์ความคาดหวังของมหาวิทยาลัยมหิดล คือได้คะแนนระหว่าง 500-699 จำนวน 1 คน

Share:
 • 15
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  
  15
  Shares

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish