คณะ ICT ม.มหิดล ร่วมกับ บริษัท เอ อาร์ ไอ ที โครงการทดสอบความรู้ด้านดิจิทัล IC3 Digital Literacy Certification สำหรับนักศึกษา

ภาพกิจกรรมนักศึกษาอบรม สัมมนา บริการวิชาการ ที่ผ่านมาปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล ร่วมกับ บริษัท เอ อาร์ ไอ ที โครงการทดสอบความรู้ด้านดิจิทัล IC3 Digital Literacy Certification สำหรับนักศึกษา

หลักการและเหตุผล

ตามแผนพัฒนาดิจิทัลของประเทศ (Thailand Digital Government) ของทางภาครัฐ ที่ต้องการส่งเสริม และสนับสนุน ให้ประชาชนในประเทศไทยมีความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) เพื่อให้การพัฒนาประเทศเป็นไปอย่างมีศักยภาพ โดยครอบคลุมทุกภาคส่วนคือ ประชาชน ข้าราชการ นักศึกษา พนักงานเอกชน และผู้บริหารระดับต้น โดยมีการจัดเครื่องมือวัดความรู้แยกตามกลุ่มเป้าหมาย
โดยคณะ ICT มีโครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมและสอบวัดระดับความรู้และความเชี่ยวชาญทางด้าน ICT ตามมาตรฐานสากล (ICT Training and Certification Assessment Center) เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามารถและความเชี่ยวชาญในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ ให้กับนักศึกษา เพื่อเป็นประโยชน์ในการทำงาน และถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ส่วนรวม อีกทั้งเป็นการยกระดับสู่ความเป็นมาตรฐานสากล ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาดิจิทัลของประเทศ
ซึ่ง IC3 Digital Literacy Certification เป็นประกาศนียบัตรรับรองความรู้ ความสามารถ ในการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน และเป็นหนึ่งในประกาศนียบัตรที่ได้รับมาตรฐานระดับสากล และการรับรองจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (TPQI) ซึ่งประกอบด้วยองค์ความรู้ 3 ด้าน ได้แก่ 1. Computing Fundamentals, 2. Key Applications และ 3. Living Online ที่เป็นขั้นแรกของการนำมาใช้เดินหน้า และผลักดันแผนพัฒนาดิจิทัลของประเทศไทย
อีกทั้ง บริษัท เออาร์ไอที จำกัด ในฐานะตัวแทนการบริหารจัดการ การสร้างมาตรฐานด้านไอทีระดับสากล ได้จัดโครงการพิเศษ ให้กับนักศึกษา จำนวนรวม 100 คน จากนักศึกษาไม่น้อยกว่า 3 คณะ เข้าร่วมทดสอบความรู้ด้านดิจิทัล ด้วยมาตรฐานของประกาศนียบัตร IC3 Digital Literacy Certification โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
ทาง คณะ ICT เห็นควรให้นักศึกษา ได้มีโอกาสทดสอบความรู้ทางด้านดิจิทัล ตามมาตรฐานสากล IC3 Digital Literacy Certification เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา ได้นำความรู้ความสามารถไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และถ่ายทอดในสังคมต่อไปในอนาคต

กำหนดการ

จัดสอบ วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 13.00 – 17.30 น.

วิทยากร

 

ลงทะเบียนออนไลน์

แบบประเมินออนไลน์

ค่าธรรมเนียม

อัตราค่าธรรมเนียม หลักฐานและวิธีการชำระเงิน
นักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล หลักฐานที่ใช้ 1. สำเนาบัตรนักศึกษา
Email เอกสารหลักฐานมาที่ sarachaya.chi@mahidol.ac.th * (พร้อมเอกสารฉบับจริงยื่นหน้างาน **)
Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish