โครงการเสริมสร้างทักษะด้าน ICT สู่สังคม “SMART with ICT: การเริ่มต้นสร้างเว็บไซต์ด้วย Atavist”

อบรม สัมมนา บริการวิชาการ ที่ผ่านมาปิดความเห็น บน โครงการเสริมสร้างทักษะด้าน ICT สู่สังคม “SMART with ICT: การเริ่มต้นสร้างเว็บไซต์ด้วย Atavist”

หลักการและเหตุผล

เนื่องด้วยบุคลากรที่ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางทางด้านไอทีของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมไปถึงบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล ไม่สามารถพัฒนาเว็บไซต์อย่างมืออาชีพเพื่อใช้แนะนำตนเองและเผยแพร่ข้อมูลให้แก่สังคม หรือสามารถทำได้แต่อาจต้องใช้เวลาในการศึกษาและพัฒนายาวนาน
ในยุคที่อินเตอร์เนตและเทคโนโลยีทางด้านไอทีแพร่หลาย เว็บไซต์เป็นช่องทางหนึ่งที่บุคลาการสามารถใช้ในการประชาสัมพันธ์แนะนำตนเองให้เป็นที่รู้จักของบุคคลภายนอกเพื่อให้ง่ายต่อการติดต่อ ประชาสัมพันธ์ระบบระเบียบการทำงาน เพื่อให้ง่ายต่อปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของตน รวมไปถึงการใช้เว็บไซต์เป็นช่องทางที่เผยแพร่องค์ความรู้ต่าง ๆ ให้สังคมได้เป็นวงกว้าง
การให้บุคลากรของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้เรียนรู้การทำเว็บไซต์ ทำให้บุคลากรเหล่านั้นสามารถจัดเตรียมและเผยแพร่เว็บไซต์ได้เองโดยไม่ต้องพึ่งบุคลากรผู้เชี่ยวชาญทาง ด้านไอที ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร “ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนสู่ความเป็นเลิศ” ข้อ ‘พัฒนาสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัยเพื่อเอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้และการปฏิบัติภารกิจ’และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 2559-2562 ข้อ ‘Excellence in professional services and social engagement’
นอกจากนั้น การเผยแพร่เทคโนโลยีการสร้างเว็บไซต์อย่างมืออาชีพให้กับบุคลากรอื่นภายในมหาวิทยาลัยมหิดล รวมไปถึงบุคคลทั่วไป ยังเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่และสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีให้กว้างขวางขึ้น
ดังนั้น คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ จึงได้จัดทำโครงการเสริมสร้างทักษะด้าน ICT สู่สังคม โครงการเสริมสร้างทักษะด้าน ICT สู่สังคม “SMART with ICT: การเริ่มต้นสร้างเว็บไซต์ด้วย Atavist” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเว็บไซต์ให้แก่ นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล และผู้ที่สนใจทั่วไป ในวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

กำหนดการ

โครงการเสริมสร้างทักษะด้าน ICT สู่สังคม “SMART with ICT: การเริ่มต้นสร้างเว็บไซต์ด้วย Atavist”
วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ IT212 ชั้น 2 อาคาร ICT มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

————————————————————-

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน
09.00-10.00 น. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการสร้างเว็บไซต์
10.00-12.00 น. การสร้างเว็บแอพพลิเคชั่นด้วย Atavist
12.00-13.00 น. พักเที่ยง
13.00-14.00 น. เว็บไซต์ไหน ๆ ก็ไม่อาจขาดเนื้อหา
14.00-16.00 น. สร้างสรรค์เว็บไซต์ตามสไตล์คุณ

วิทยากร

อาจารย์กานต์รวี กิจขจรกุลภัทร

ลงทะเบียนออนไลน์

แบบประเมินออนไลน์

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish