สรุปข่าวทุนวิจัย เดือนมีนาคม 2561 (ปักษ์แรก)

ข่าวทุนวิจัยปิดความเห็น บน สรุปข่าวทุนวิจัย เดือนมีนาคม 2561 (ปักษ์แรก)
No. วันที่ เรื่อง Deadline
1 23 ก.พ. 61 รับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีฐาน (Platform Technology) เพื่อยกระดับอตสาหกรรมและสร้างนักวิจัยใหม่ระดับปริญญาเอกสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 23 มี.ค. 61 รายละเอียดเพิ่มเติม
2 23 ก.พ. 61 รับข้อสเนอโครงการ Creating Hope in Conflict: A Humanitarian Grand Challenge เพื่อจัดหาและเร่งรัดการแก้ปัญหาเพื่อช่วยคนที่มีชีวิตอยู่รอดได้โดยสามารถเข้าถึงผู้ที่มีความเสี่ยงและเข้าถึงได้ยากที่สุดในวิกฤตการณ์ด้านมนุษยธรรมที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง โดย USAID/OFDA, DFID และ Grand Challenges Canada 12 เม.ย. 61 รายละเอียดเพิ่มเติม
3 27 ก.พ. 61 รับสมัครทุนวิจัย โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท เพื่อส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยร่วมกับบริษัทให้เกิดผลงานที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในภาคธุรกิจได้ โดย บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด (โครงการ True Lab) 23 เม.ย. 61 รายละเอียดเพิ่มเติม
Share:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish