ICT มหิดล ร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ AUN-QA International Conference 2018

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล ร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ AUN-QA International Conference 2018

เมื่อวันที่ 26-27 มีนาคม 2561 รศ.ดร.เจริญศรี มิตรภานนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ม.มหิดล พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณาจารย์ เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ AUN-QA International Conference 2018 ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ 

โดยมหาวิทยาลัยมหิดลได้รับเกียรติจาก ASEAN University Network (AUN) ให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมดังกล่าว เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการขับเคลื่อนการนำระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาในอาเซียน (AUN Quality Assurance – AUN-QA) มาใช้ในการพัฒนามหาวิทยาลัย ซึ่งการประชุมฯ ในครั้งนี้ มีกิจกรรมสำคัญที่จะทำให้ท่านได้เรียนรู้การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามกรอบ AUN-QA ด้วยการนำเสนอผลงาน การบรรยายพิเศษ และการเสวนาจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากประเทศต่างๆ

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish