ICT มหิดล จัดกิจกรรมตามรอยพระราชดำริ ประจำปี 2561 ณ สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) จ.ปทุมธานี

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล จัดกิจกรรมตามรอยพระราชดำริ ประจำปี 2561 ณ สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) จ.ปทุมธานี

เมื่อวันพุธที่ 7 มีนาคม 2561 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมตามรอยพระราชดำริ ประจำปี 2561 ณ สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) จ.ปทุมธานี เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และเพื่อให้เกิดความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงมีพระราชดำริให้เกิดโครงการเพื่อแผ่นดิน โดยการเรียนรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจในการพัฒนาและช่วยเหลือประชาชนจากโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และเรียนรู้นวัตกรรมเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้การเผยแพร่แนวพระราชดำริและผลสำเร็จจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งเป็นศูนย์ศึกษาและพัฒนาทั้งด้านเกษตรกรรมและงานศิลปาชีพแก่เกษตรกรและคนทั่วไปที่สนใจ และยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร (Agro tourism) ที่นักท่องเที่ยวสามารถแวะมาสัมผัสวิถีชีวิตเรียบง่ายและพอเพียงตามแนวคิดของพระองค์ และเพื่อให้บุคลากรของคณะฯ ได้เรียนรู้งานตามโครงการพระราชดำริ และนำไปสู่การสร้างประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัวและสังคมอย่างกว้างขวางต่อไป

โดยในปีนี้มีบุคลากรคณะ ICT เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งสิ้น 24 คน ร่วมเรียนรู้ในหลักสูตร “นวัตกรรมของพ่อ” โดยการนำชมภาพยนตร์สามมิติ  “เรื่องของพ่อในบ้านของเรา” เรียนรู้พิพิธภัณฑ์ในอาคาร ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 อาทิ นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง,มหัศจรรย์พันธุกรรม, มหัศจรรย์ท้องทุ่ง และ น้อมนำคำพ่อสอน และเรียนรู้ฐานฝึกปฏิบัติการทำเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงอีกด้วย

Share:
  • 9
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  
    9
    Shares

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand