ICT มหิดล คว้า 8 รางวัล จาก 11 โครงการที่เข้าร่วมการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 (NSC 2018)

ข่าวกิจกรรมผลงานและรางวัลนักศึกษาปิดความเห็น บน ICT มหิดล คว้า 8 รางวัล จาก 11 โครงการที่เข้าร่วมการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 (NSC 2018)

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 คณาจารย์และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ม.มหิดล คว้า 8 รางวัล จาก 11 โครงการที่เข้าร่วมการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 (NSC 2018) ในพิธีมอบรางวัล และพิธีปิดมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 (The Seventeenth Thailand IT Contest Festival: IT 2018 ในระดับ นิสิต นักศึกษา ณ ไอส์แลนด์ฮอลล์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ กรุงเทพฯ  ได้แก่

หมวดโปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้
รางวัลชมเชย เงินรางวัล 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาท) พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่

 • โครงการเอสเคปชาเลนจ์ ประกอบด้วย นางสาวอิสรีย์ สุทธิเชื้อชาติ นางสาวพิมพ์ชนก เมธาภัทร และนางสาวพุธวดี ช่วงยรรยง โดยมี ดร.ปวิตรา จีรวีรกูล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

หมวดโปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ
รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 40,000 บาท (สี่หมื่นบาท) พร้อมเกียรติบัตร และโล่รางวัล ได้แก่

 • โครงการการวัดการเดินผ่านการเคลื่อนไหวของข้อเข่าและแรงกดที่ฝ่าเท้า ประกอบด้วย นายศุภกร สมนึก นายชยานันท์ เล็กสุนทร และนางสาวกมลทิพย์ สายพิมพ์ โดยมี ผศ. ดร. สุดสงวน งามสุริยโรจน์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

หมวดโปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รางวัลชมเชย เงินรางวัล 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาท) พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่

 • โครงการเครื่องมือเพื่อการประมวลผลข้อมูลเชิงชีวกลศาสตร์ ประกอบด้วย นางสาวกุลกนิช อยู่ภู่ นางสาวชยดา หอมศักดิ์มงคล และนางสาวปิยาพัชร รุจิระชุณห์ โดยมี ผศ. ดร. วรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

หมวดโปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application)
รางวัลชมเชย เงินรางวัล 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาท) พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่

 • โครงการบลูมบาลานซ์: แอพพลิเคชั่นเพื่อการจัดการการบริโภคและการออกกำลังกาย ประกอบด้วย นางสาวพิมพ์พักตร์นาถ สุนทรธรรม นางสาวพีรยา ถนอมบุญ และนางสาวเบญจรัตน์ ติระศิริชัย โดยมี ผศ. ดร. วรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

หัวข้อพิเศษ BEST 2018: การแข่งขันสุดยอดนับจำนวนคนในภาพวีดีโอ (Human Detection Contest)
รางวัลชมเชย เงินรางวัล 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาท) พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่

 • โครงการฮิวเมนเน็ต ประกอบด้วย นายภูมิ เวทยากร โดยมี ดร. ศุภวงศ์ ทั่วรอบ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

หัวข้อพิเศษ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things)
รางวัลพิเศษ เงินรางวัล 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาท) ได้แก่

 • โครงการเซเนริตี้: ระบบพรมอัจฉริยะเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและลดการใช้พลังงาน ประกอบด้วย นายพิสิษฐ์ หล่อลักษณ์ นางสาววิชิตา เสือจุ้ย และนางสาววิมลนันท์ พีระสินเจริญ โดยมี ดร. เพชร สัจจชลพันธ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

หัวข้อพิเศษ การแข่งขันสุดยอดโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence Application)
รางวัลที่ 2 เงินรางวัละ 40,000 บาท (สี่หมื่นบาท) พร้อมเกียรติบัตร และโล่รางวัล ได้แก่

 • โครงการเอสทรีทิช: แอพลิเคชั่นประเมินสุนทรียภาพของภาพถ่ายด้วยการกำหนดคะแนน และให้คำแนะนำบนโทรศัพท์มือถือ ประกอบด้วย นายพรพัฒน์ เพชรฉาย และนายศิริพงษ์ ไตรวิจิตรคุณ โดยมี ดร. ศุภวงศ์ ทั่วรอบ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

รางวัลชมเชย รางวัลละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาท) พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่

 • โครงการซอฟต์แวร์พยากรณ์อาการกำเริบของโรคแพ้ภูมิตนเอง ประกอบด้วย นายวสุธร สนามชัย นางสาวสุพัจนา เลิศอาภาจิตร์ และนายณัฐปพน ลิ้มศุภวานิช โดยมี ผศ. ดร. บุญสิทธิ์ ยิ้มวาสนา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
 • นอกจากนี้ โครงการโปรแกรมยืนยันตัวบุคคลผ่านคลื่นสมองโดยใช้วิธีการกระตุ้นคลื่นสมองด้วยการมองเห็นที่เหมาะสมของแต่ละบุคคลและใช้อัลกอริทึมของการเรียนรู้เชิงลึกในการประมวลผล ของนักเรียนโรงเรียนมหิดลมหิดลวิทยานุสรณ์ โดยมีอาจารย์โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ร่วมกับ รศ. ดร. เจริญศรี มิตรภานนท์ คณบดีคณะ ICT เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งได้รับรางวัลที่ 3 เงินรางวัล 20,000 บาท (สองหมื่นบาท) พร้อมเกียรติบัตร
 • โครงการการเปรียบเทียบอัลกอริทึมของการเรียนรู้เชิงลึกสำหรับใช้ในการวิเคราะห์ความเป็นเอกลักษณ์ของคลื่นสมองเพื่อหาวิธีการกระตุ้นคลื่นสมองด้วยการมองเห็นที่เหมาะสมของแต่ละบุคคล ของนักเรียนโรงเรียนมหิดลมหิดลวิทยานุสรณ์ โดยมีอาจารย์โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ร่วมกับ ดร. วุฒิชาติ แสวงผล อาจารย์ประจำคณะ ICT มหิดล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ทุนการศึกษา 30,000 บาท (สามหมื่นบาท) และได้สิทธิ์เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมประกวดในงาน Intel ISEF ประเทศสหรัฐอเมริกา ในการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 20 (YSC 2018) อีกด้วย
Share:
 • 73
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  
  73
  Shares

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand