ICT มหิดล จัดโครงการอบรมพร้อมสอบวัดความรู้ และทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2013 ตามมาตรฐานสากล MOS (Microsoft Office Specialist) Certification

ข่าวกิจกรรมข่าวอบรม สัมมนา บริการวิชาการปิดความเห็น บน ICT มหิดล จัดโครงการอบรมพร้อมสอบวัดความรู้ และทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2013 ตามมาตรฐานสากล MOS (Microsoft Office Specialist) Certification

เมื่อวันที่ 14 – 16 มีนาคม 2561 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ม.มหิดล ได้จัดโครงการอบรมพร้อมสอบวัดความรู้ และทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2013 ตามมาตรฐานสากล MOS (Microsoft Office Specialist) Certification ระยะเวลา 3 วัน รวม 18 ชั่วโมง ให้แก่บุคลากรต่างๆ ทั้งภาครัฐและมหาวิทยาลัยมหิดลประกอบด้วยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จำนวน 22 คน สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 คน คณะทันตแพทยศาสตร์ จำนวน 4 คน หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 2 คน สำนักงานอธิการบดี จำนวน 6 คน วิทยาลัยนานาชาติ จำนวน 5 คน รวมทั้งสิ้น 40 คน ณ ห้อง IT212 ชั้น 2 อาคารคณะ ICT ม.มหิดล วิทยาเขตศาลายา จ.นครปฐม

โดยมี ผศ. ดร. ทรงศรี ตั้งศรีไพโรจน์ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย ดร. วุฒิชาติ แสวงผล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ คุณศิริพร โรจนโกศล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ งานสารสนเทศและระบบ และคุณชัยยุทธ บุญปั้นยศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ งานสารสนเทศและระบบ พร้อมด้วยทีมผู้ช่วยวิทยากรจากฝ่ายงานสารสนเทศและระบบเป็นผู้สอน

ด้วยคณะICT ได้เล็งเห็นความสำคัญของการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office 2013 จึงได้จัดโครงการหลักสูตรอบรมพร้อมสอบวัดความรู้และทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office 2013: Excel 2013 ตามมาตรฐานสากล MOS (Microsoft Office Specialist) Certificate ขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้และทักษะการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel 2013 ในการพัฒนาทักษะด้านการนำเสนออย่างมืออาชีพ (Presentation Skill) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมได้วัดระดับความรู้และขีดความสามารถของตนเองด้วยการสอบ MOS (Microsoft Office Specialist) Certification ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล และเพื่อให้กับผู้เข้าอบรมได้เพิ่มระดับความสามารถทางวิชาชีพ สร้างความก้าวหน้าในหน้าที่การงานในอนาคต

จากกระบวนการเรียนการสอนที่เข้มข้นร่วมกับการฝึกฝนที่เพิ่มพูนทักษะระดับมาตรฐานสากลผนวกกับการทดสอบระดับความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้าน ICT ตามมาตรฐานสากล ด้วยชุดข้อสอบ Microsoft Office Specialist (MOS) และฝึกฝนด้วยชุดทดลองสอบ G Metrix Practice Tests ตลอดระยะเวลา 3 วัน ที่ผ่านไป ผู้เข้าอบรมและติวข้อสอบ จำนวน 35 ท่าน มีความตั้งใจ เรียนรู้ ฝึกฝนเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะการใช้งานโปรแกรม Excel 2013 จนเกิดผลสัมฤทธิ์ ดังนี้

ลำดับ ผู้สอบผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานสากล (MOS) จำนวน/คน ร้อยละ
1 ระดับ Excellent  900-1000 คะแนน 8 29.62
2 ระดับคะแนน 900 ขึ้นไป (ไม่ผ่านเกณฑ์ Excellent) 2 7.40
3 ระดับคะแนน 700-899 คะแนน 13 48.14
 ลำดับ ผู้สอบผ่านตามเกณฑ์ความคาดหวังของมหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน/คน  ร้อยละ
1 ระดับคะแนน 500-699 คะแนน 4 14.81
รวม 27

จากตารางข้างต้นแสดงถึง คะแนนของผู้ที่สอบผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานสากล (MOS) คือได้คะแนนตั้งแต่ 700 คะแนนขึ้นไป จำนวน 23 ท่าน แบ่งเป็นผู้ได้ระดับ Excellent คือได้คะแนน 900-1000 จำนวน 8 คน ได้คะแนนมากกว่า 900 จำนวน 2 ท่าน และได้คะแนน 700-899 จำนวน 13 คน สรุปภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 85.18 ของจำนวนผู้ที่สอบผ่านทั้งหมด และผู้ที่สอบผ่านตามเกณฑ์ความคาดหวังของมหาวิทยาลัยมหิดล คือ ได้คะแนนระหว่าง 500-699 จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 14.81 ของผู้ที่สอบผ่านทั้งหมด

โดยภายหลังจากการอบรมฯ รศ.ดร.เจริญศรี มิตรภานนท์ คณบดีฯ ได้กล่าวถึงภาพรวมของโครงการฯ พร้อมมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้าอบรมและทดสอบในครั้งนี้ด้วย

Share:
  • 9
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  
    9
    Shares

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand