ICT มหิดล จัดพิธีปิดการอบรมโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สำหรับนักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)

ข่าวกิจกรรมข่าวอบรม สัมมนา บริการวิชาการปิดความเห็น บน ICT มหิดล จัดพิธีปิดการอบรมโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สำหรับนักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ม.มหิดล ได้จัดพิธีปิดการอบรมโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สำหรับนักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) เพื่อแสดงผลงานนักเรียน และมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนผู้ผ่านการอบรม ณ ห้อง IT212 ชั้น 2 อาคารคณะICT มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

โดยรองศาสตราจารย์ ดร. เจริญศรี มิตรภานนท์ คณบดีฯ พร้อมด้วย ผศ. ดร. ทรงศรี ตั้งศรีไพโรจน์ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ ดร. ศุจิกา ศรีนันทกุล รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสื่อดิจิตอลและการเรียนรู้ ดร. วุฒิชาติ แสวงผล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ ให้การต้อนรับ ดร.นพดล เด่นดวง ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) คุณสุญาดา เฮงชัยโย รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารวิชาการ คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนที่เข้าร่วมงาน

ด้วยทางคณะฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถในการเรียนรู้สูง ให้มีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ในระดับที่สูงขึ้น นอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียนตามปกติ จึงได้ร่วมมือกับโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) จัดทำโครงการพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สำหรับนักเรียน เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนได้มีศักยภาพด้าน ICT ในระดับที่สูงขึ้น สามารถนำทักษะ ความรู้และประสบการณ์ จากหลักสูตร มาใช้ในการแข่งขันในระดับชาติและนานาชาติได้ และเพื่อให้ผู้เรียนสามารถต่อยอดองค์ความรู้ ในการเรียนในระดับที่สูงขึ้น รวมทั้งพัฒนากระบวนการคิดได้อย่างมีระบบ โดยเป็นการเรียนการสอนในลักษณะ Project Based และ Problem Based ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล

จากผลของโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้าน ICT สำหรับนักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) ซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นรุ่นที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีนักเรียนที่มีความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และนักเรียนที่สนใจ ในระดับชั้นมัธยมศึกษา จำนวน 38 คน ได้เข้ามาเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง และสร้างสรรค์ผลงานในชั้นเรียน รวมทั้งสิ้น 6 วิชา ได้แก่

 1. เรียนรู้การออกแบบและสร้างสื่อ Infographic เพื่อการเรียนยุคใหม่ ด้วย easel.ly / Piktochart / Prezi ครั้งที่ 1-2
 2. การสร้างภาพ 3 มิติ (Photoshop และ 3d Anaglyph Maker)
 3. เทคนิคในการใช้งาน MS-word 2013 อย่างสร้างสรรค์ เพื่อการจัดทาเอกสาร รายงาน และสื่อสิ่งพิมพ์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 4. ทักษะสร้างงาน Presentation อย่างสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้ในยุคศตวรรษที่ 21st (PowerPoint2013)
 5. การใช้โปรแกรม Photoshop เบื้องต้น สาหรับจัดการภาพถ่ายเพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในการเรียน (Retouch)
 6. การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น (Basic Programming) เพื่อส่งเสริมความคิดวิเคราะห์และทักษะการแก้ปัญหา จนเกิดผลสมฤทธิ์และนำเสนอผลงานเป็นที่ประจักษ์ต่อไป
Share:
 • 19
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  
  19
  Shares

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand