ICT มหิดล ร่วมพิธีเปิดโครงการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล ร่วมพิธีเปิดโครงการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร. เจริญศรี มิตรภานนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะทำงานของคณะ ICT ร่วมให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร. กิติกร จามรดุสิต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุม IT404 ชั้น 4 อาคารคณะ ICT ม.มหิดล

ตามที่มหาวิทยาลัยมหิดลจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน พ.ศ. 2558 – 2562 โดยมีนโยบายส่งเสริมการสร้างความเป็นมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์ (Eco-University) ที่มีเป้าหมายชัดเจน ของการสร้างให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) โดยหนึ่งในกลยุทธ์ในการดำเนินงานเพื่อการสร้างความเป็นมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์ ได้แก่ กลยุทธ์การส่งเสริมความเป็นสังคมคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Society) ที่ให้ความสำคัญกับการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่มหาวิทยาลัยปลดปล่อยออกมา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมจึงได้มีการจัดทำ “โครงการสร้างระบบการประเมินและทวนสอบคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย” ขึ้น เพื่อจัดเก็บข้อมูลการปล่อยและดูดกลับของก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมการดำเนินงานขององค์กร โดยเชิญชวนให้คณะ ICT เป็นองค์กรนำร่องในการดำเนินการจัดทำระบบการประเมินและทวนสอบคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในครั้งนี้ ซึ่งโครงการนี้จะเป็นการช่วยเสริมสร้างศักยภาพในการบริหารจัดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อมุ่งไปสู่การเป็นเมืองลดคาร์บอน และเป็นตัวอย่างของหน่วยงานในสถาบันการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลต่อไป

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish