ICT มหิดล จัดโครงการบริการวิชาการสู่สังคมสัมมนาวิชาการ เรื่อง “Ansible Automation for everyone”

ข่าวกิจกรรมข่าวอบรม สัมมนา บริการวิชาการปิดความเห็น บน ICT มหิดล จัดโครงการบริการวิชาการสู่สังคมสัมมนาวิชาการ เรื่อง “Ansible Automation for everyone”

เมื่อวันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ม.มหิดล นำโดย ผศ. ดร. ทรงศรี ตั้งศรีไพโรจน์ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ จัดโครงการบริการวิชาการสู่สังคมสัมมนาวิชาการ เรื่อง “Ansible Automation for everyone” โดย คุณดำรงศักดิ์ รีตานนท์ Senior Director บริษัท MFEC จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมนาได้มีความรู้และทักษะการใช้งานโปรแกรม Ansible ในการจัดการตั้งค่า และติดตั้งโปรแกรมแบบอัตโนมัติ และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถควบคุมและเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานของ Ansible ได้ ซึ่งการจัดอบรมสัมมนาในครั้งนี้มีบุคคลทั่วไปเข้าร่วม จำนวน 22 คน บุคลากร ม.มหิดล จำนวน 13 คน นักศึกษา จำนวน 5 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 40 คน จัดขึ้น ณ ห้อง IT212 ชั้น 2 อาคารคณะ ICT ม.มหิดล

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand