โครงการบริการวิชาการสู่สังคมสัมมนาวิชาการ เรื่อง “Ansible Automation for everyone”

อบรม สัมมนา บริการวิชาการ ที่ผ่านมาปิดความเห็น บน โครงการบริการวิชาการสู่สังคมสัมมนาวิชาการ เรื่อง “Ansible Automation for everyone”

หลักการและเหตุผล

ศตวรรษที่ 21 เป็นยุคแห่งการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ และการปฏิบัติงาน ซึ่งไม่ได้จำกัดอยู่แค่ภาคการศึกษาเท่านั้น การเข้ามาของคำว่า การเปลี่ยนผ่านด้านดิจิตอล (Digital Transformation) นั้นส่งผลให้ทุกภาคส่วนต้องมีการปรับตัวให้มีการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลที่มีอยู่อย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อลดขั้นตอนและข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสทเทศในองค์กร

Ansible เป็น Open Source Software ที่ทำหน้าที่เป็น Automation Engine เพื่อช่วยสร้างการตั้งค่าและติดตั้งโปรแกรมต่างๆ บนเครื่องปลายทางแบบอัตโนมัติโดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมไว้ที่เครื่องปลายทาง (Agentless) ด้วยรูปแบบการทำงานที่ง่าย และไม่เน้นทักษะด้านการเขียนโปรแกรมมากนัก จึงทำให้ Ansible เป็นเครื่องมือที่ทรงประสิทธิภาพในการลดขั้นตอนและข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสทเทศในองค์กรได้เป็นอย่างดี

ดังนั้น เพื่อเป็นการสนับสนุนและเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ยุค Digital transformation คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้จัดสัมมนาในหัวข้อ “Ansible: Automation for everyone” ในวันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 – 16.30 น. ณ ห้อง IT212 ชั้น 2 อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

กำหนดการ

โครงการบริการวิชาการสู่สังคมสัมมนาวิชาการ เรื่อง Ansible: Automation for everyone

โดยคุณดำรงศักดิ์ รีตานนท์  Sr. Director บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี (MFEC) จำกัด (มหาชน) และ ทีมงาน

วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 -16.00 น.

ณ ห้อง IT212 ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

วัน-เวลา หัวข้อและกิจกรรม
09.30 – 12.00 น.

 

 • พิธีเปิดการอบรม
 • Overview: Learn to put the world’s simplest IT automation platform to work in your own organization.
 • Basic of Asibile: Automation and Configuration Management.
 • Introduction: What is Ansible?
 • Ansible Key Compoment
พักเที่ยง
13.00 – 16.30 น.

 

 • Ad-Hoc Commands
 • Introduction to Playbooks
 • Apply Ansible : Deployment Software
 •  Overview of Ansible Galaxy and Walk through Ansible Galaxy

 

วิทยากร

คุณดำรงค์ศักดิ์ รีตานนท์
Sr. Director บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี (MFEC) จำกัด (มหาชน) และทีมงาน

แบบประเมินออนไลน์

Share:
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish