โครงการอบรมพร้อมสอบวัดความรู้และทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2013 ตามมาตรฐานสากล MOS (Microsoft Office Specialist) Certificate

อบรม สัมมนา บริการวิชาการ ที่ผ่านมาปิดความเห็น บน โครงการอบรมพร้อมสอบวัดความรู้และทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2013 ตามมาตรฐานสากล MOS (Microsoft Office Specialist) Certificate

หลักการและเหตุผล

ศตวรรษที่ 21 เป็นยุคแห่งการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้ การปฏิบัติงาน และการดำเนินชีวิตอย่างสร้างสรรค์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใหม่ๆ ถูกคิดค้นและพัฒนามาใช้ในชีวิตประจำวันอย่างต่อเนื่อง เป็นทียอมรับว่า ความรู้ ทักษะและสมรรถนะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีความจำเป็นต่อการสื่อสาร (Communication Skill) และการแก้ปัญหาด้วยโปรแกรมการทำงานและคำนวณเป็นเครื่องมือแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน (Problem Solving Skill) ถือเป็นทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อนักศึกษา คณาจารย์ ตลอดจนบุคลากรในองค์กร ทั้งเอกชนหรือภาครัฐ ต้องปรับตัวเพื่อเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา (Life Long Learning) เพื่อให้สามารถใช้เทคโนโลยีใหม่ที่มีอยู่ได้อย่างเหมาะสม สร้างสรรค์สังคมในอนาคตอย่างยั่งยืน

ปัจจุบัน ชุดโปรแกรม Microsoft Office 2013 โดยเฉพาะ Microsoft Excel 2013 กำลังได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง ในฐานะเครื่องมือมาตรฐานสำหรับการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ การผลิตและนำเสนอสื่อเพื่อการเรียนการสอนหรือการนำเสนองานต่างๆ ซึ่งเข้ามามีบทบาทสำคัญอย่างมากในโลกของข้อมูลยุคปัจจุบัน โปรแกรมดังกล่าวมีเครื่องมืออำนวยความสะดวกในการจัดการอยู่หลากหลาย การที่ผู้ใช้งานสามารถใช้เครื่องมือเหล่านั้นมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะช่วยให้ลดเวลาและพลังงานในการจัดการเอกสารต่างๆ ลงได้มากทีเดียว

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้เล็งเห็นความสำคัญของการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office 2013 ในส่วนของโปรแกรม Microsoft Excel 2013 จึงได้จัดโครงการหลักสูตรอบรมพร้อมสอบวัดความรู้และทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2013 ตามมาตรฐานสากล MOS (Microsoft Office Specialist) Certificate ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel 2013 ให้แก่ นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล และผู้ที่สนใจทั่วไป เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน การเรียนและในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กำหนดการ

โครงการหลักสูตรอบรมพร้อมสอบวัดความรู้และทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2013
ตามมาตรฐานสากล MOS (Microsoft Office Specialist) Certificate
โดย นางสาว ศิริพร โรจนโกศล / ดร.วุฒิชาติ แสวงผล
อบรม 23 – 24 พฤษภาคม 2561 และติวสอบ 25 พฤษภาคม 2561

ณ ห้อง IT212 ชั้น 2 อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

วันเวลา หัวข้อ
วันที่หนึ่ง (9.00 – 12.00, 13.00-16.00)
 • อบรมเนื้อหาหลักสูตร
วันสอง (9.00 – 12.00, 13.00-16.00)
 • อบรมเนื้อหาหลักสูตร
วันสาม (9.00 – 12.00, 13.00-15.00)
 • ติว
วันสาม (15.00-16.00)
 • สอบ Certificate

วิทยากร

ดร. ศิริเพ็ญ พงษ์ไพเชฐ

 • อาจารย์ประจำคณะ
 • ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

นางสาว กานต์รวี กิจขจรกุลภัทร

 • อาจารย์ประจำคณะ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

นาย ชัยยุทธ บุญปั้นยศ

 • นักวิชาการคอมพิวเตอร์ งานสารสนเทศและระบบ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

นางสาว ศิริพร โรจนโกศล

 • นักวิชาการคอมพิวเตอร์ งานสารสนเทศและระบบ
 • ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกลยุทธ์และประกันคุณภาพ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงทะเบียนออนไลน์

อัตราค่าลงทะเบียนต่อหลักสูตร:

ประเภทการลงทะเบียนอบรม นักศึกษา มหิดล บุคลากร มหิดล บุคคลาภายนอก
อบรมและติวพร้อมสอบ Certificate
(3 วัน รวม 18 ชั่วโมง)
3,200 บาท 3,800 บาท 4,200 บาท
อบรมอย่างเดียว  (2 วัน รวม 12 ชั่วโมง) 2,000 บาท 2,500 บาท 3,000 บาท
ติวพร้อมสอบ Certificate
(1 วัน 6 ชั่วโมง)
1,500 บาท 1,700 บาท 2,000 บาท
สอบ Certificate อย่างเดียว (1 ชั่วโมง) 1,000 บาท 1,200 บาท 1,500 บาท
Share:
 • 1
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  
  1
  Share

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish