โครงการ “Cryptography basics for understanding Bitcoin and Blockchain Technology”

อบรม สัมมนา บริการวิชาการ ที่ผ่านมาปิดความเห็น บน โครงการ “Cryptography basics for understanding Bitcoin and Blockchain Technology”

หลักการและเหตุผล

นวัตกรรมหนึ่งที่กำลังมีบทบาทต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ชีวิตประจำวันของเรา คือ Blockchain ที่ถูกนำมาใช้สำหรับความปลอดภัยของข้อมูลการเงินและข้อมูลในธุรกิจอื่นๆ โดยเฉพาะการทำธุรกรรมหรือสัญญาใด ๆ จำเป็นต้องอาศัยตัวกลางจำนวนมากมายหลายรูปแบบ เช่น การโอนเงิน การทำข้อตกลงทางการค้า การซื้ออสังหาริมทรัพย์ผ่านนายหน้า ซึ่ง Blockchain ทำให้ปัญหาของการมีตัวกลางในการจัดการและช่วยขจัดปัญหาด้านความผิดพลาดของข้อมูล โดยมีระบบการจัดการในการยืนยันตัวตน การเคลียร์ริ่งธุรกรรม การติดตามสืบร่องรอยของธุรกรรม และการบันทึกความเป็นเจ้าของในสินทรัพย์ เช่น เงินสกุล Bitcoin ซึ่งเป็นเงินดิจิทัลที่สามารถซื้อขายได้ผ่านระบบออนไลน์ โดยมี Blockchain เป็นเทคโนโลยีอยู่ข้างหลังคอยตรวจสอบธุรกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างบุคคล ทำให้มีความปลอดภัย

Blockchain เป็นรูปแบบการเก็บข้อมูลแบบหนึ่ง ที่ทำให้ข้อมูลในรูปของ transaction ของแต่ละคนสามารถแชร์ไปยังทุกๆ คนได้ เป็นเสมือนห่วงโซ่ (Chain) ที่ทำให้ block ของข้อมูลเชื่อมต่อไปยังทุกๆ คน โดยที่ทราบว่าใครที่เป็นเจ้าของและมีสิทธิในข้อมูลนั้นจริงๆ เมื่อ block ของข้อมูลได้ถูกบันทึกไว้ใน Blockchain มันจะเป็นเรื่องยากมากๆ ที่จะเข้าไปเปลี่ยนแปลง ดังนั้นเมื่อมีใครต้องการจะเพิ่มข้อมูล ทุกๆ คนในเครือข่ายซึ่งมีสำเนาของ Blockchain สามารถใช้ Algorithm เพื่อตรวจสอบ Transaction ที่เข้ามาใหม่ได้ โดย Transaction ใหม่นี้จะได้รับอนุญาตให้เติมต่อ Blockchain ก็ต่อเมื่อเครือข่ายส่วนใหญ่เห็นด้วยว่ามันถูกต้องแล้วเท่านั้น

โครงสร้างของ Blockchain ประกอบด้วย Node (จุดเชื่อมต่อ) ที่เชื่อมระหว่างกันจำนวนมาก และแต่ละ Node จะมี Ledger (บัญชีธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์) ของผู้ใช้ทุกคนในเครือข่าย โดยแสดงผลผ่าน Address ที่ไม่ระบุตัวตน และทำให้ทุกคนในเครือข่ายสามารถเห็นการเดินบัญชีทางการเงินของผู้ใช้รายอื่นๆ ได้ ทำให้การปรับเปลี่ยนข้อมูลในบัญชี รวมการปลอมแปลงข้อมูลในบัญชีนั้นทำได้ยากยิ่งขึ้น

เทคโนโลยี Blockchain เกิดขึ้นจากการใช้หลักการของการเข้ารหัส (Cryptography) เข้ามาช่วยดังนั้นการมึความรู้พื้นฐานด้านการเข้ารหัสที่ใช้ จะทำให้เข้าใจการทำงานของ Blockchain ได้อย่างดี ทำให้สามารถนำเทคโนโลยี Blockchain ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตระหนักถึงความสำคัญของเทคโนโลยีดังกล่าว จึงได้จัดประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง Cryptography basics for understanding Bitcoin and Blockchain Technology ขึ้น โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ชนาทิพย์ นามเปรมปรีดิ์ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในวันอังคารที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ณ ห้อง Bites & Bytes Hall ชั้น 4 อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

กำหนดการ

โครงการบริการวิชาการสู่สังคมสัมมนาวิชาการ
เรื่อง “Cryptography basics for understanding Bitcoin and Blockchain Technology”
โดยรองศาสตราจารย์ ดร. ชนาทิพย์ นามเปรมปรีดิ์
อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วันอังคารที่ 3 เมษายน 2561  เวลา 13.00 -15.00 น.
ณ ห้อง Bites & Bytes Hall ชั้น 4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

วัน-เวลา หัวข้อและกิจกรรม
12.30 – 13.00 น. ลงทะเบียน
13.00 – 13.10 น. กล่าวต้อนรับและพิธีเปิดการสัมมนา
13.10 – 14.40 น. สัมมนาเรื่อง “Cryptography basics for understanding Bitcoin and Blockchain Technology”
14.40 – 15.00 น. ถาม-ตอบ

 

วิทยากร

รองศาสตราจารย์ ดร. ชนาทิพย์ นามเปรมปรีดิ์
อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

แบบประเมินออนไลน์

 

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish