ประชาสัมพันธ์ข้อมูลอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยมหิดล

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ปิดความเห็น บน ประชาสัมพันธ์ข้อมูลอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยมหิดล
เรียน  ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรทุกท่าน
งานสื่อสารองค์กร กองบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อการใช้งานด้านอัตลักษณ์ (Corporate Identity) เป็นไปในรูปแบบและแนวทางเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ทุกท่านสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://intranet.mahidol/2016/08/25/corperate-identity.html
Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand