อาจารย์ และนักศึกษา ป.โท ICT มหิดล ร่วมแสดงนิทรรศการในพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ข่าวกิจกรรมผลงานและรางวัลบุคลากรปิดความเห็น บน อาจารย์ และนักศึกษา ป.โท ICT มหิดล ร่วมแสดงนิทรรศการในพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

เมื่อวันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561 ดร. โมเรศ ปรัชญพฤทธิ์ อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ม.มหิดล (อาจารย์ที่ปรึกษา) พร้อมด้วย นายดิษศธร วรรทนธีรัช นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีเกม และเกมมิฟิเคชั่น คณะ ICT ม.มหิดล ได้ร่วมแสดงนิทรรศการในพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกฎเกล้า โดยอาคารดังกล่าวจะจัดสร้างเป็น “อาคารศูนย์สถานการณ์จำลองทางการแพทย์ทหาร” เป็นอาคารสูง 7 ชั้น เพื่อเป็นอาคารศูนย์สถานการณ์จำลองทางการแพทย์ทหาร สำหรับฝึกทักษะทางการแพทย์ และเวชศาสตร์ทหาร เน้นการฝึกอบรมนักเรียนแพทย์ทหาร และนักศึกษาแพทย์ตามเกณฑ์มาตรฐานแพทยสภา และด้านเวชศาสตร์ทหาร ตลอดจนสนับสนุนงานวิจัยด้านแพทยศาสตร์ศึกษา และวิจัยประยุกต์ด้านเวชศาสตร์ทหาร รวมทั้งเป็นสถานที่ฝึกศึกษาบริการทางวิชาการให้กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหม และส่วนราชการต่างๆ ในการเป็นศูนย์กลางความรู้ในด้านเวชศาสตร์ทหาร รวมถึงการจัดการภัยพิบัติ และภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ในระดับประเทศและภูมิภาคต่อไป

โดยผลงานที่ได้จัดแสดงนิทรรศการในครั้งนี้มีชื่อว่า “การจำลองเสมือนจริงสาหรับการฝึกเพื่อสร้างภูมิต้านทานต่อความเครียดในสถานการณ์กดดันสูง” เป็นผลงานของ นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีเกม และเกมมิฟิเคชั่น คณะ ICT ม.มหิดล คือ นายดิษศธร วรรทนธีรัช โดยมี ดร. โมเรศ ปรัชญพฤทธิ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ผลงานดังกล่าวเป็นการต่อยอดจากความร่วมมือด้านการวิจัยกับทีมแพทย์จาก โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ซึ่งเคยได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดผลงานนวัตกรรมเพื่อเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ปี 2560 (Innovation for Defence Technology Contest 2017: IDT 2017 จัดโดยสมาคมเทคโนโลยีป้องกันประเทศ) ประเภทการนำเสนอแบบปากเปล่า ได้รับรางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล จำนวน 40,000 บาท (สี่หมื่นบาท) รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ http://defta.org/idt2017/ 
และข่าวในพระราชสำนัก http://news.ch3thailand.com/rerun/24/130553

Share:
  • 37
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  
    37
    Shares

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand