ICT มหิดล จัดโครงการบริการวิชาการสู่สังคม สัมมนาวิชาการหัวข้อ “Digital fabrication of concrete materials: From computer model to real structure”

อบรม สัมมนา บริการวิชาการ ที่ผ่านมาปิดความเห็น บน ICT มหิดล จัดโครงการบริการวิชาการสู่สังคม สัมมนาวิชาการหัวข้อ “Digital fabrication of concrete materials: From computer model to real structure”

หลักการและเหตุผล

การที่ประเทศไทยจะสามารถสร้างสรรค์และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างเต็มศักยภาพตามแผน ปฏิรูปประเทศสู่ Thailand 4.0 นั้น กําลังคนทางด้านดิจิทัลเป็นปัจจัยที่มีความสําคัญอย่างยิ่งและเป็นตัวเร่งให้ต้องมีการพัฒนาการบริหารจัดการ และบูรณาการบริการภาครัฐสู่ประชาชน แต่ปัจจุบันการพัฒนากําลังคนทางด้านดิจิทัล ไม่สามารถทําได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่ก้าวเข้ามามีบทบาทอย่างรวดเร็ว การพิมพ์สามมิติ (3D-Printing) เป็นเทคนิคที่เราสามารถนำมาใช้จำลองโครงสร้างต่างๆ ได้ อาทิ โครงสร้างของงานที่ทำด้วยคอนกรีต ก่อนที่เราจะนำไปสร้างจริง การพิมพ์สามมิติเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่สามารถประยุกต์ใช้ในการวิศวกรรมได้อีกด้วย

ด้วยคณะฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดการสัมมนาหัวข้อ “Digital fabrication of concrete materials: From computer model to real structure” โดยวิทยากร Prof. Raissa Ferron ซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบกาณ์ทางด้านการพิมพ์สามมิติ และวิศวกรรม เพื่อให้ความรู้และความเข้าใจทางด้านการประยุกต์ใช้การพิมพ์สามมิติ ในวันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้อง IT405 ชั้น 4 อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

กำหนดการ

 

วิทยากร

Prof. Raissa Ferron

Abstract

Concrete is the world’s most widely used infrastructure material. Yet, automation in the construction industry has advanced at a slower rate as compared to other industries. 3D Printing of concrete is one automated manufacturing process that has been garnering much attention around the world, especially over the last 5 years.  The basic process of 3D printing of concrete consists of developing a digital model of the element to be printed. This model is then used to by a printer to fabricate concrete structures in a layer by layer-based process with concrete selectively deposited a nozzle. Although 3D printing has introduced insignificant opportunities to the field of construction, new challenges has emerged, particularly as it relates to controlling the flow and deformation of the printed material. This presentation presents an overview of 3D printing of concrete, challenges and opportunities in the future for this fast-emerging field

Bio

   Dr. Ferron is an Associate Professor in the Department of Civil, Architectural and Environmental Engineering at the University of Texas at Austin (UT Austin); her research expertise is in the area of materials science and engineering of infrastructure materials, primarily dedicated to research concerning portland cement-based materials. The majority of her scholarly work focuses on smart, stimuli-responsive cement-based composites and early-age behavior and characterization, particularly rheology, processing, and fresh state micro/nano-structural characterization. Since her start at the UT Austin, her research has been supported by a diversity of funding sources, including but not limited to the National Academies of Sciences, National Science Foundation (NSF), National Institute of Standards and Technology (NIST), Texas Department of Transportation (TxDOT) and Shell Oil Company. Dr. Ferron has taught a mixture of materials and design courses, and she has taught over 800 students through her courses at UT Austin.

   Dr. Ferron is the secretary of ACI Committee 552: Cementitious Grouting and secretary of ACI Committee 552-TG: 3D Printing. She serves as a member of other technical committees in ACI, ASTM International and the Transportation Research Board. Dr. Ferron is a recipient of the 2010 American Society of Civil Engineers New Faces award, an award which recognizes outstanding young civil engineers. Dr. Ferron is also a recipient of the 2016 Louisiana-Texas Region Top 40 Under 20 Award and the 2017 ACI Young Member for Professional Achievement Award. Dr. Ferron was inducted as a Fellow of ACI in 2017, and was recently selected as a committee member of the New Voices, a program spearheaded by the National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine focused identifying new perspectives on addressing national and global challenges. She is a member of Tau Beta Pi, Delta Sigma Theta, and is actively involved in community outreach involving STEM education to K-12 youths.

ลงทะเบียนออนไลน์

แบบประเมินออนไลน์

 

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand