ศิษย์เก่า ICT มหิดล (MUICT) คว้ารางวัลดีเด่น ประเภทชิ้นงาน ในงานสัมมนาวิชาการและประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ Innovation for Crime Combating Conference and Contest 2018 (I4C-2018)

ข่าวกิจกรรมข่าวศิษย์เก่าปิดความเห็น บน ศิษย์เก่า ICT มหิดล (MUICT) คว้ารางวัลดีเด่น ประเภทชิ้นงาน ในงานสัมมนาวิชาการและประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ Innovation for Crime Combating Conference and Contest 2018 (I4C-2018)

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 นางสาวสุกฤตา หาญเมตตา ศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล เจ้าของผลงานเรื่อง “การแบ่งประเภทพฤติกรรมของ Exploit-Kit โดยใช้วิธีการเรียนรู้ของเครื่อง” (Classification of Exploit-Kit Behavior via Machine Learning Approach) โดยมี ผศ.ดร.สุดสงวน งามสุริยโรจน์ อาจารย์ประจำคณะ ICT เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา คว้ารางวัลดีเด่น ประเภทชิ้นงาน จากการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในงานสัมมนาวิชาการและประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 Innovation for Crime Combating Conference and Contest 2018 (I4C-2018) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) และสถาบันการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยในปีนี้เป็นการจัดงานต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ที่ได้รับเกียรติ จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดงานสัมมนาดังกล่าว นอกจากนี้มีการอภิปราย ในหัวข้อ “เทคโนโลยีบล็อกเชน” (Blockchain) : ความท้าทายเพื่อพลิกโฉมการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ” ณ ห้องประชุม 17201 ชั้น 2 อาคารนานาชาติ (อาคาร 17) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร

Share:
  • 26
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  
    26
    Shares

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand