การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 (The Nineteenth National Software Contest: NSC 2017)

ผลงานและรางวัลนักศึกษาปิดความเห็น บน การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 (The Nineteenth National Software Contest: NSC 2017)

การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19

  • วันที่จัดกิจกรรม: 17 มีนาคม 2560
  • รางวัลที่ได้รับ: 

รางวัลที่ 1 (เงินรางวัลจำนวน 60,000 บาท พร้อมด้วยเกียรติบัตร โล่รางวัล และถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี)
โครงการเครื่องมือทดสอบเจาะระบบสำหรับอุปกรณ์เทคโนโลยีทางอินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง จากหมวดโครงการโปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับลินุกซ์ (Linux Desktop Application)
โดย
1.นายภูริภัทร อัครสิริวงศ์
2.นายสิรวิชญ์ ชัยศาสตร์
3.นายสิรวิชญ์ โชติวทัญญู
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.วัสกา วิสุทธิวิเศษ

รางวัลที่ 2
มี 2 โครงการ ได้แก่
(1)โครงการภัยอะเวย์ การจำลองสถานการณ์แผ่นดินไหว เสมือนจริง ในหมวดโครงการโปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
โดย
1.นายปวริศ คชรัตน์
2.นางสาวกันติยา ใจบุญธรรม
3.นายพงศธรณ์ พินทุโยธิน
อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.โมเรศ ปรัชญพฤทธิ์
(2)โครงการระบบบริหารจัดการข้อมูลการติดต่อและการยืนยันตัวตนผ่านนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์ หมวดโครงการ Mobile Application โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่าย สำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่
โดย
1.นายสหพงศ์ ปฏิวงศ์ไพศาล
2.นายภานุพงศ์ มาตังครัตน์
3.นางสาวจันทกานต์ อริยดุริยางค์
อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.ศรีสุภา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา

รางวัลที่ 3
มี 2 โครงการ ได้แก่
(1)โครงการเมดนาเซีย หมวดโครงการโปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โดย
1.นายณัฐ เจนกิติวรพงศ์
2.นางสาวสุภัสสรา วราศรัย
3.นายศุภกร องค์ศรีตระกูล
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.เจริญศรี มิตรภานนท์
(2)โครงการการสร้างโมเดลสามมิติของกระดูกโดยใช้กล้อง Kinect หมวดโครงการการแข่งขันสุดยอดโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence Application)
โดย
1.นายฐานันดร อิ่มอารมณ์กุล
2.นางสาวสโรชา โชควิวัฒน
3.นางสาววิภาดา เด่นดี
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร. วรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์

รางวัลชมเชย
โครงการการสร้างและพัฒนาเกม “พีลีเมนท์” เพื่อการเรียนรู้และช่วยจดจำตารางธาตุ หมวดโครงการโปรแกรมเพื่อความบันเทิง
โดย
1.นางสาวกุลวดี ปลั่งสมบัติ
2.นางสาวภวพร เจียรพันธุ์
3.นายธนา พิทยานุกิจ
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร. ดำรัส วงศ์สว่าง

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand