นักศึกษาปริญญาเอก

นาย ศุภศิษย์ รุ่งแสงจันทร์
E-mail : g5338026@student.mahidol.ac.th
น.ท. กรกช วิไลลักษณ์ ร.น.
E-mail : g5338222@student.mahidol.ac.th
น.ท. นิรินธน์ ธานีรัตน์
E-mail : g5338223@student.mahidol.ac.th
นาย ฉกรรจ์ พราหมณ์แก้ว
E-mail : g5537525@student.mahidol.ac.th
นาง นฤมล วรรณประทีป
E-mail : g5737171@student.mahidol.ac.th
Dual Doctoral Degree Research (DDDR) Program,
Mahidol University, Thailand and University of Bremen, Germany
นายแพทย์ ทนงชัย สิริอภิสิทธิ์
E-mail : g5838234@student.mahidol.ac.th
นางสาว ประภาพร ขันธนัส
E-mail : g5936858@student.mahidol.ac.th
นาย พิชญพงษ์ ตันติกุล
E-mail : g5938537@student.mahidol.ac.th
นางสาว พนารัตน์ ศรีเชษฐา
E-mail : g4838064@student.mahidol.ac.th
นาง พิมผกา ธานินพงศ์
E-mail: g4838799@student.mahidol.ac.th
Share:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish