คำถามที่พบบ่อย

การสมัคร Application Procedure 

 คุณสมบัติของผู้เข้าสอบ ICT มีอะไรบ้าง

 ตอบ : คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สอบเข้าคณะ ICT

  • นักเรียนไทยที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ในแผนการเรียนวิทย์ – คณิต หรือ ศิลป์ – คำนวณ เท่านั้น
  • ผู้สมัครจะต้องผ่านการสอบคัดเลือกที่จัดโดยคณะ ICT หรือผ่านการแอดมิชันกลางและยื่นผลคะแนนภายในช่วงเวลาที่กำหนด วิชาที่ใช้ในการสอบตรงเข้าคณะ ICT ประกอบไปด้วย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ฟิสิกส์ และ เคมี
  • ผู้สมัครที่จบการศึกษาจากต่างประเทศจะต้องได้รับใบรับรองการจบการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าที่ออกโดยกระทรวงศึกษา
  • ประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากสถานศึกษาที่ได้รับการรับรองหรือ จากการทดสอบ GCSE, IGCSE, หรือ GCE “O” level ต้องประกอบไปด้วยเกรดไม่ต่ำกว่า C ทั้งสิ้นห้าวิชา และสามในห้าวิชาจะต้องประกอบไปด้วย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์ (เคมี ชีววิทยา หรือฟิสิกส์)
  • ใบรับรองผลการเรียน (Transcript) จะต้องออกและได้รับการรับรองโดยโรงเรียนที่นักเรียนจบการศึกษา และผลการเรียนจะต้องไม่ต่ำกว่า 2.5
  • ผู้สมัครจะต้องไม่ป่วยเป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติใดๆ ที่ส่งผลต่อการศึกษา
  • ผู้สมัครจะต้องสมารถที่จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการศึกษาทั้งหมด
  • ผู้สมัครจะต้องมีมารยาทที่ดีและพิสูจน์ให้ทางมหาวิทยาลัยได้เห็น ใช้ความรู้ความสามารถที่ได้ร่ำเรียนมาอย่างเต็มที่เพื่อการศึกษา และอยู่ในกฏระเบียบที่กำหนดไว้ของมหาวิทยาลัย

 เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครสอบมีอะไรบ้าง

 ตอบ :

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
  • สำเนาใบรับรองผลการเรียน (Transcript) ฉบับสมบูรณ์ หรืออย่างน้อย 4 ภาคการศึกษาสำหรับการสมัครในรอบ 1 และ 5 ภาคการศึกษาสำหรับการสมัครในรอบ 2

(รับเฉพาะนักเรียนที่เรียนมาทางสาย วิทย์-คณิต และ ศิลป์-คำนวณ เท่านั้น)

 • ใบรับรองผลการศึกษา (ปพ.7)
 • รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป ไม่เกิน 6 เดือน
 • ใบสมัครสอบที่พิมพ์จากระบบสมัคร Online พร้อมลงลายมือชื่อที่ด้านล่างของแบบฟอร์ม

*** สำเนาเอกสารอย่างละ 1 ชุด และผู้สมัครต้องเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ ***
เอกสารทั้งหมดจะต้องถูกส่งให้กับ Admission Office ของคณะ ICT ภายในช่วงเวลาเปิดรับสมัครเท่านั้น หากมีปัญหาในการส่งเอกสาร กรุณาติดต่อ 02-849-6399 หรือ 02-441-0909 มิฉะนั้นใบสมัครจะถูกยกเลิก

 จะส่งใบสมัครได้ที่ไหน

 ตอบ : ผู้สมัครจะต้องกรอกใบสมัครให้ครบถ้วนและส่งพร้อมเอกสารสำคัญประกอบการพิจารณา และสามารถชำระธรรมเนียมการสมัครสอบได้ที่เคานท์เตอร์คณะ ICT ที่วิทยาเขตศาลา หรือพญาไท

สามารถส่งเอกสารสำคัญได้ที่:
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 โทรศัพท์ 0-2441-0909, 0-2849-6300 โทรสาร 0-2849-6099 หรือ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ 272 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

 ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรในการสมัครสอบหรือไม่

 ตอบ : ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบอยู่ที่ 600 บาท

วิธีการชำระเงิน

  • การสมัครออนไลน์ : ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดและปริ้นท์แบบฟอร์มการชำระเงินได้จากทางเว็บไซต์ www.ict.mahidol.ac.th และชำระเงินผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์
  • การสมัครด้วยตนเอง : ผู้สมัครสามารถจ่ายเป็นเงินสดผ่านทางเคาน์ทเตอร์คณะ ICT ที่วิทยาเขตศาลายาหรือพญาไท

 คณะ ICT มีการจำกัดแผนการเรียนที่สามารถสอบเข้าได้หรือไม่

 ตอบ : คณะ ICT รับเฉพาะนักเรียนที่จบแผนการเรียนวิทย์ – คณิต และ ศิลป์ – คำนวณเท่านั้น

 ในใบสมัครควรกรอกเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ

 ตอบ : ภาษาใดก็ได้ แต่จะต้องใช้ภาษาเดียวกันทั้งเอกสาร

 หากต้องการแก้ไขข้อมูลในระบบ Online Admission ต้องทำอย่างไรบ้าง

 ตอบ : กรุณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้ (สำหรับนักเรียนชาวไทยเท่านั้น)

1. Click ที่เมนู สมัคร on-line ทางซ้ายมือ
2. ใส่ User name (เลขประจำตัวประชาชน สำหรับผู้มีสัญชาติไทย หรือ หมายเลข Passport สำหรับผู้ไม่มีสัญชาติไทย) 2 ครั้ง ให้เหมือนกัน เพื่อยืนยันการแก้ไขข้อมูล
3. ใส่ Password (รหัสผ่าน) ที่ได้จากการสมัครครั้งแรก (หากลืมรหัสผ่าน ให้ Click ที่ ลืมรหัสผ่าน แล้วทำตามขั้นตอนที่ระบุ)
4. Click ปุ่ม Edit และ แก้ไขข้อมูล / Upload ภาพผู้สมัคร ที่ปุ่ม Upload Picture ที่ปรากฏบนหน้าเว็บไซต์
5. Click ปุ่ม Submit เพื่อบันทึกข้อมูล

 หากลืม username และ/หรือ password เพื่อใช้ในการแก้ไขใบสมัคร ควรทำอย่างไร

 ตอบ : ส่ง e-mail มาได้ที่ ictadmission@mahidol.ac.th

 รูปถ่ายแบบใดจึงจะถูกต้องสำหรับใช้ในการสมัครสอบ

 ตอบ : สำหรับนักเรียนชาวไทย ชุดนักเรียน หน้าตรง มองกล้อง ฉากหลังเป็นสีฟ้าอ่อน ฟ้า หรือเทาเท่านั้น ควรเป็นภาพถ่ายไม่เกินหกเดือน

การรับเข้า Admission Information

 สามารถติดตามข่าวคราวของการ Admission ได้ที่ไหน

 ตอบ : สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ http://www.ict.mahidol.ac.th/th/thai/thaiadmission/ (ภาษาไทย) และ http://www.ict.mahidol.ac.th/th/admission/calendar.html (ภาษาอังกฤษ)

 ต้องเตรียมตัววิชาไหนบ้างสำหรับสอบตรงเข้า ICT

 ตอบ : การสอบตรงของคณะ ICT ข้อสอบจะประกอบไปด้วย 4 วิชา อันได้แก่ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และ ภาษาอังกฤษ โดยข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์จะเป็นโจทย์ให้แสดงวิธีทำโดยละเอียด ข้อสอบทั้งหมดจะครอบคลุมเนื้อหาในช่วงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ถึง 6 เทียบเท่าได้กับการสอบ GAT และ PAT ของสถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ

 ข้อสอบเป็นภาษาอะไร

 ตอบ : การสอบตรงเข้าคณะ ICT ประกอบไปด้วยวิชา คณิตศาสตร์ ฟิลิกส์ และเคมี ที่เป็นข้อสอบฉบับภาษาไทย ผู้สอบสามารถขอข้อสอบที่เป็นภาษาอังกฤษได้ แต่สำหรับข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษจะมีแต่ฉบับภาษาอังกฤษเท่านั้น

 รับนักเรียนจำนวนเท่าไหร่ในแต่ละปีการศึกษา

 ตอบ : นักศึกษาของคณะ ICT จะอยู่ที่ประมาณ 300 คนต่อปี แต่ตัวเลขนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับจำนวนของนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน โดยส่วนใหญ่นักเรียนที่สมัครสอบตรงในแต่ละรอบจะมีจำนวนอยู่ที่ราว ๆ 800 คน

 คณะ ICT ต้องการผลทดสอบความสามารถด้านใดบ้าง สำหรับ International Admission

 ตอบ : เฉพาะผลทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ (TOEFL, IELTS, TOEIC, หรือ SAT1 ) เท่านั้น ซึ่งคะแนนขั้นต่ำเป็นไปดังต่อไปนี้

ประเภทของการสอบ คะแนนขั้นต่ำ
TOEFL
500 PBT, 175 CBT, 62 IBT
IELTS
5.0
TOEIC
590
SAT 1
Critical Reading: 450, Writing: 450

 สามารถยกเว้นการยื่นผลทดสอบทางภาษาอังกฤษได้หรือไม่ หากจบมาจากโรงเรียนในต่างประเทศ ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก?

 ตอบ : เฉพาะนักเรียนที่เติบโตในประเทศอเมริกาเหนือ อังกฤษ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์เท่านั้น จึงจะได้รับการยกเว้นสำหรับการยื่นผลทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ

การเรียนและการลงทะเบียนเรียน Studying at the Faculty of ICT

 อะไรคือความแตกต่างระหว่างคณะ ICT และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาคอมพิวเตอร์

 ตอบ : สำหรับนักเรียนที่สนใจควรจะศึกษาหลักสูตรให้แน่ชัดก่อนการตัดสินใจ ทั้งสองหลักสูตรมีการเรียนการสอนทั้งด้านซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ แต่คณะ ICT จะมุ่งเน้นไปในด้านซอฟต์แวร์มากกว่า ในขณะที่คณะวิศวกรรมศาสตร์จะมุ่งเน้นไปในทางฮาร์ดแวร์ หากนักเรียนมีความตั้งใจจะเรียนรู้ในด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ คณะ ICT ถือเป็นทางเลือกที่เหมาะสมกว่าในด้านการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาซอฟต์แวร์และนำเรื่องของธุรกิจและการจัดการมาประยุกต์ใช้

 จบคณะ ICT แล้ว สามารถทำงานอะไรได้บ้าง

 ตอบ :

   • Programmer, Software Developer
   • IT specialist
   • Systems Analyst, Systems Designer, System Engineer
   • Web Designer, Web Developer
   • Database Administrator, Database Developer
   • Network Administrator, System Administrator
   • IT Security Analyst
   • IT Manager, Electronic Business Manager
   • Quality Assurance Analyst, Quality Assurance Tester

 

 ค่าเล่าเรียนของคณะ ICT คิดเป็นจำนวนเงินประมาณเท่าไหร่

 ตอบ : เมื่อรวมค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษาเข้าด้วยกัน ค่าเล่าเรียนจะอยู่ที่ประมาณ 68,000 บาทต่อเทอมสำหรับนักศึกษาชาวไทย และประมาณ 135,000 บาทต่อเทอมสำหรับนักศึกษาชาวต่างประเทศ (ค่าเล่าเรียนอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตามหน่วยกิตที่นักศึกษาลงทะเบียน) ทั้งนี้ จำนวนเงินดังกล่าวยังไม่รวม ค่าอาหารและที่พัก ค่าตำราเรียน และค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตประจำวัน

 ทางคณะมีทุนแบบใดให้บ้าง

 ตอบ : ทุนของคณะ ICT มีสองแบบด้วยกัน คือทุนเรียนดีประเภทที่ 1 (ประมาณ 90,000บาทต่อปี) และทุนเรียนดีประเภทที่ 2 (ประมาณ 40,000 บาทต่อปี) สำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม โดยผู้ได้รับทุนจะได้รับทุนการศึกษาในการศึกษาถัดไป สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูในหัวข้อ ‘ทุนการศึกษา’

ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย Student Life

 ค่าครองชีพในวิทยาเขตศาลายาอยู่ที่ประมาณเท่าใด

 ตอบ :

รายการ ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ (บาท)
ค่าที่พัก (หนึ่งห้องนอน พร้อมเฟอร์นิเจอร์และแอร์)
5,000
ค่าสาธารณูปโภค (ค่าโทรศัพท์ ค่าไฟ และอื่นๆ)
1,000
ค่าเดินทาง
1,000
ค่าอาหารระหว่างวันจันทร์ – วันศุกร์ 5 วัน (200 บาทต่อวัน)
1,000
ค่าหนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร และค่าเครื่องเขียน
1,000
อื่นๆ (ดูหนัง, จับจ่ายใช้สอย)
1,000
รวม
10,000

หมายเหตุ: จำนวนเงินอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

 มหาวิทยาลัยมหิดลมีหอพักสำหรับนักศึกษาหรือไม่

 ตอบ : มหาวิยาลัยมหิดลมีหอพักภายในมหาลัยที่ใช้ระบบ First-come first-serve (มาก่อนได้ก่อน) แต่ความสำคัญจะอย่ที่นักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งเป็นหลัก

Share:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish