คำถามที่พบบ่อย

A: สำหรับนักเรียนที่สนใจควรจะศึกษาหลักสูตรให้แน่ชัดก่อนการตัดสินใจ ทั้งสองหลักสูตรมีการเรียนการสอนทั้งด้านซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ แต่คณะ ICT จะมุ่งเน้นไปในด้านซอฟต์แวร์มากกว่า ในขณะที่คณะวิศวกรรมศาสตร์จะมุ่งเน้นไปในทางฮาร์ดแวร์ หากนักเรียนมีความตั้งใจจะเรียนรู้ในด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ คณะ ICT ถือเป็นทางเลือกที่เหมาะสมกว่าในด้านการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาซอฟต์แวร์และนำเรื่องของธุรกิจและการจัดการมาประยุกต์ใช้

A:

 • Programmer, Software Developer
 • IT specialist
 • Systems Analyst, Systems Designer, System Engineer
 • Web Designer, Web Developer
 • Database Administrator, Database Developer
 • Network Administrator, System Administrator
 • IT Security Analyst
 • IT Manager, Electronic Business Manager
 • Quality Assurance Analyst, Quality Assurance Tester

A:

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นานาชาติ)

นักศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อปี ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ตลอดหลักสูตร

นักศึกษาไทย 149,000 บาท 550,000 บาท
นักศึกษาต่างชาติ 280,000 บาท 1,070,000 บาท

 

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล (หลักสูตรไทย)

ภาคการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อเทอม ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ตลอดหลักสูตร

ภาคการศึกษาปกติ 50,000 บาท  

475,000 บาท

ภาคฤดูร้อน 25,000 บาท

ทั้งนี้ จำนวนเงินดังกล่าวยังไม่รวม ค่าอาหารและที่พัก ค่าตำราเรียน และค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตประจำวัน

A:

รายการ ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ (บาท) / เดือน
ค่าที่พัก (หอพักภายนอกมหาวิทยาลัย -1ห้องนอน พร้อมเฟอร์นิเจอร์และแอร์) 5,000
ค่าสาธารณูปโภค (ค่าโทรศัพท์ ค่าไฟ และอื่นๆ) 1,000
ค่าเดินทาง 1,000
ค่าอาหารระหว่างวันจันทร์ – วันศุกร์ 5 วัน (300 บาทต่อวัน) 1,500
ค่าหนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร และค่าเครื่องเขียน 1,000
อื่นๆ (ดูหนัง, จับจ่ายใช้สอย) 1,000
รวม 10,500

หมายเหตุ: จำนวนเงินอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

A: มหาวิทยาลัยมหิดลมีหอพักภายในมหาลัยที่ใช้ระบบ First-come first-serve (มาก่อนได้ก่อน) แต่ความสำคัญจะอยู่ที่นักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งเป็นหลัก


Share:
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand