คำถามที่พบบ่อย

A: คณะ ICT เปิดรับสมัครทั้งหมด 7 รอบ ได้แก่

รอบ 1 ICT – รับตรง Portfolio

รอบ 2 MU – Portfolio (TCAS 1)

รอบ 3 MU – Quota (TCAS 2)

รอบ 4 ICT – รับตรง จัดสอบ

รอบ 5 Admissions (TCAS 3)

รอบ 6 Direct Admission (TCAS 4)

รอบ 7 International Direct Admissions

A: คณะ ICT เปิดรับสมัครผ่านระบบ Thai University Center Admission System หรือ TCAS เหมือนกับคณะหรือสถาบันอื่นๆ โดยการสมัคร ผู้สมัครจะต้องสมัคร ผ่านระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยมหิดล

(รายละเอียดเพิ่มเติม Click: https://tcas.mahidol.ac.th)

และ มีการเพิ่มรอบการรับสมัคร กับคณะโดยตรงอีก 2 รอบ ได้แก่

1.รอบ ICT – รับตรง Portfolio

2.รอบ ICT – รับตรง จัดสอบ

ผู้สมัครจะต้องสมัครผ่านระบบรับสมัครของคณะ ICT

(สมัคร Click : https://academic.ict.mahidol.ac.th/admission/online/ )

A: รอบ 1 ICT – รับตรง Portfolio เป็นการรับสมัครผ่านคณะ ICT โดยตรง โดยผู้สมัครจะต้องสมัครและอัปโหลดหลักฐานการสมัครกับคณะ ICT (ไม่ต้องยื่นผ่านระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัย)

รอบ 2 MU – Portfolio (TCAS1) เป็นการรับสมัครผ่านระบบการรับสมัครนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล (ระบบ TCAS) โดยผู้สมัครจะต้องสมัครและอัปโหลดหลักฐานการสมัครผ่านทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหิดล

 • รายละเอียดการรับสมัคร Click  (เลือกหัวข้อ “การสมัคร” >> ”รอบ 2 MU – Portfolio (TCAS 1)”)
 • สมัครสอบ Click : https://tcas.mahidol.ac.th/

A:

สมัครได้ที่ : เว็บไซต์ ม.มหิดล (https://tcas.mahidol.ac.th/)

แผนการศึกษา : วิทย์-คณิต, ศิลป์-คำนวณ

คุณสมบัติทางการศึกษา

 1. กำลังศึกษาอยู่ หรือ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  หรือ ได้รับประกาศนียบัตรเทียบเท่า
 2. มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่น้อยกว่า 2.50
 3. มีคะแนนเฉลี่ยสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ แต่ละสาระการเรียนรู้ไม่ต่ำกว่า 2.50

หมายเหตุสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ

คุณสมบัติเฉพาะ

 • เป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนดีและมีความสนใจศึกษาต่อในด้านคอมพิวเตอร์
 • หรือเป็นนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคอมพิวเตอร์ หรือมีความสามารถที่โดดเด่นด้านการศึกษา โดยเข้าร่วมการแข่งขัน และ/หรือ ได้รับรางวัลในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ
 • หรือเป็นนักเรียนที่ผ่านการเข้าค่ายคอมพิวเตอร์โอลิมปิก สอวน. ค่าย 1 เป็นต้นไป

เอกสารที่ต้องการเพิ่มเติม / ประกอบการสมัคร

 1. ให้เขียนเรียงความภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 ในหัวข้อ เพราะเหตุใดนักเรียนจึงมีความประสงค์จะศึกษาต่อทางด้าน IT และคอมพิวเตอร์ และจะนำความรู้ไปประยุกต์ใช้อย่างไรในอนาคต
 2. คะแนนสอบ 9 วิชาสามัญ (ใช้ 5 วิชา ได้แก่ เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา คณิต1 และอังกฤษ)

1.นักเรียนม.6 แผนวิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-คำนวณ GPA ≥ 2.50

2.สมัคร Online ที่เว็บไซต์ https://academic.ict.mahidol.ac.th/admission/online/  ระหว่างวันที่ 1 ก.พ. – 5 มี.ค. 64

3.ชำระเงินค่าสมัครสอบ จำนวน 600 บาท

4.อัปโหลดหลักฐานการสมัคร เข้าสู่ระบบโดยการอัปโหลดผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น (https://academic.ict.mahidol.ac.th/admission/online/)

5.สอบข้อเขียน จำนวน  4 วิชา ได้แก่ คณิต อังกฤษ ฟิสิกส์ เคมี

6.สอบสัมภาษณ์ (สัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ)

*หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่งานประชาสัมพันธ์ โทร. 0-2441-0909 ต่อ 111, 112

A: กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารองค์กรฯ คณะICT โทร.02-441-0909 เพื่อสอบถามข้อมูลดังกล่าว

A: สำหรับนักเรียนชาวไทย ชุดนักเรียน หน้าตรง มองกล้อง ฉากหลังเป็นสีฟ้าอ่อน ฟ้า หรือเทาเท่านั้น ควรเป็นภาพถ่ายไม่เกิน 6 เดือน

A: การสอบตรงของคณะ ICT ข้อสอบจะประกอบไปด้วย 4 วิชา อันได้แก่ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และ ภาษาอังกฤษ โดยข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์จะเป็นโจทย์ให้แสดงวิธีทำโดยละเอียด ข้อสอบทั้งหมดจะครอบคลุมเนื้อหาในช่วงระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ถึง 6 เทียบเท่าได้กับการสอบ GAT และ PAT ของสถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ

A: การสอบตรงเข้าคณะ ICT ประกอบไปด้วยวิชา คณิตศาสตร์ ฟิลิกส์ และเคมี ที่เป็นข้อสอบฉบับภาษาไทย ผู้สอบสามารถขอข้อสอบที่เป็นภาษาอังกฤษได้ แต่สำหรับข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษจะมีแต่ฉบับภาษาอังกฤษเท่านั้น

A:

สมัครได้ที่ : student.mytcas.com
ช่วงเวลาการรับสมัคร
 : 7-15 พ.ค. 2564
แผนการศึกษา : วิทย์-คณิต, ศิลป์-คำนวณ
คุณสมบัติทางการศึกษา

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  หรือ ได้รับประกาศนียบัตรเทียบเท่า
 2. มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่น้อยกว่า 2.00
 3. มีผลคะแนนทดสอบจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ประกอบด้วย ผลการเรียนรวมเฉลี่ย (GPAX), O-NET, GAT, PAT1 (คณิตศาสตร์), PAT2 (วิทยาศาสตร์) โดยคิดตามค่าน้ำหนัก ดังนี้
ประเภทการสอบ / วิชาที่สอบ ค่าน้ำหนักร้อยละ
1.  GPAX 20
2.  O-NET 30
3.  GAT 10
4.  PAT
4.1 PAT1 (คณิตศาสตร์)
4.2 PAT2 (วิทยาศาสตร์)
20
20

การสอบ สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ

เอกสารที่ต้องการเพิ่มเติม / ประกอบการสมัคร

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
 2. สำเนาใบรับรองผลการเรียน (Transcript หรือใบ ปพ.1) ฉบับสมบูรณ์ หรืออย่างน้อย 5 ภาคการศึกษาสำหรับการสมัคร
 3. สำเนาใบรับรองนักเรียน (ปพ.7)
 4. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
  *** ผู้สมัครต้องเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ ***

A:สำหรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 รหัส 64 มีทุนการศึกษาให้ดังนี้

1.ทุนเรียนดีตลอดหลักสูตร ประกอบด้วย

1.1 Dean’s Scholarship

1.2 Merit Scholarship

2.ทุนเรียนดีระหว่างปี (One-Year Partial Scholarship)

รายละเอียดทุนการศึกษา Click  (เลือกหัวข้อ ค่าธรรมเนียมและทุน)

A: นักศึกษาของคณะ ICT จะอยู่ที่ประมาณ 250 คนต่อปีการศึกษา แต่ตัวเลขนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับจำนวนของนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

A: คณะ ICT เปิดรับสมัครนักเรียน ที่เรียนแผนการเรียน วิทย์ – คณิต และ ศิลป์ – คำนวณ ในทุกรอบการรับสมัคร

A: การเรียนการสอน ระดับปริญาตรีของคณะ ICT จัดการเรียนการสอนที่คณะ ICT วิทยาเขตศาลายา ตลอด 4 ปีการศึกษา

A: ในทุกรอบการรับสมัคร ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและมาขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของคณะ ICT แล้ว จะถูกส่งรายชื่อเข้าระบบ Clearing House เพื่อตัดสิทธิ์

A: เนื่องจากเป็นหลักสูตรนานาชาติ การเรียนการสอนจึงเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด

A:

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ เข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตร 4 ปี ประจำปีการศึกษา 2564 รอบการสอบสากล (International Admission) ดังรายละเอียดต่อไปนี้

กำหนดการประจำปีการศึกษา 2564

ลำดับที่ กิจกรรม กำหนดการ
1 รับสมัคร 15 ก.ย. 2563 – 15 มิ.ย. 2564
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
3 สอบสัมภาษณ์ (สอบที่คณะฯ / ผ่านระบบ video conference) จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
5 ลงทะเบียนเรียน (ไม่สามารถขอคืนเงินค่าลงทะเบียนได้) จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
6 ICT Preparatory Program ก.ค. 2564
7 เปิดภาคการศึกษา ตามประกาศของมหาวิทยาลัยมหิดล

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ตามระบบโรงเรียนไทย หรือ โรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย หรือ ต่างประเทศ
 2. มีเกรดเฉลี่ยสะสมจากโรงเรียนที่สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.5 หรือเทียบเท่า (เช่น ระดับ C+)
 3. มีผลการสอบผ่านคะแนนภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันสอบผ่านถึงวันสมัครเข้าศึกษา
  • TOEFL Paper Based Test ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน หรือ
  • TOEFL Computer Based Test ไม่ต่ำกว่า 173 คะแนน หรือ
  • TOEFL Internet Based Test ไม่ต่ำกว่า 60 คะแนน หรือ
  • IELTS ไม่ต่ำกว่า band 5 หรือ
  • TOEIC ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน หรือ
  • New SAT (Evidence-Based Reading and Writing) ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน หรือ
  • The Duolingo English Test ไม่ต่ำกว่า 80 คะแนน

ยกเว้น กรณีที่ผู้สมัครเป็นชาวต่างชาติจากกลุ่มประเทศสหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และสิงคโปร์ ไม่ต้องมีผลการสอบผ่านคะแนนภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ดังกล่าว

 1. มีผลการสอบผ่านคะแนนทางด้านวิชาการตามเกณฑ์ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันสอบผ่านถึงวันสมัครเข้าศึกษา ดังนี้
  • New SAT (Math) collegeboard.org ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน หรือ
  • ACT (Math) act.org ไม่ต่ำกว่า 25 คะแนน หรือ
  • GSAT (Math) ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน หรือ
  • ONET (Math) niets.or.th ไม่ต่ำกว่า 55 คะแนน หรือ
  • PAT1 niets.or.th ไม่ต่ำกว่า 110 คะแนน

หมายเหตุ: ผู้สมัครที่ไม่มีผลการสอบในข้อ 3 หรือ 4 ต้องทำข้อสอบ Entrance Examination จัดทำโดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีผล “ผ่าน”

หลักฐานการสมัคร

 1. ประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองเทียบคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ
 2. เอกสารแสดงผลการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา (Transcript)
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน (สำหรับผู้สมัครชาวไทย) หรือ
  สำเนาหนังสือเดินทางที่ระบุ วัน เดือน ปีเกิด และวันหมดอายุของหนังสือเดินทาง (สำหรับผู้สมัครชาวต่างชาติ)
 4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 ใบ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
 5. ประวัติส่วนตัว (Resume)
 6. เรียงความเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการเลือกเข้าศึกษาต่อคณะ ICT (statement of purpose) ของผู้สมัคร จำนวนไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4
 7. ผลการสอบผ่านคะแนนทางด้านวิชาการตามเกณฑ์ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 8. ผลการสอบผ่านคะแนนภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 9. เอกสารแสดงรางวัล เกียรติยศ ต่าง ๆ (ถ้ามี)

วิธีการสมัคร

 1. ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิก
 2. ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบมาที่อีเมล ictadmission@mahidol.ac.th หรือ ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่
  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

การติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

A: สำหรับนักเรียนที่สนใจควรจะศึกษาหลักสูตรให้แน่ชัดก่อนการตัดสินใจ ทั้งสองหลักสูตรมีการเรียนการสอนทั้งด้านซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ แต่คณะ ICT จะมุ่งเน้นไปในด้านซอฟต์แวร์มากกว่า ในขณะที่คณะวิศวกรรมศาสตร์จะมุ่งเน้นไปในทางฮาร์ดแวร์ หากนักเรียนมีความตั้งใจจะเรียนรู้ในด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ คณะ ICT ถือเป็นทางเลือกที่เหมาะสมกว่าในด้านการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาซอฟต์แวร์และนำเรื่องของธุรกิจและการจัดการมาประยุกต์ใช้

A:

 • Programmer, Software Developer
 • IT specialist
 • Systems Analyst, Systems Designer, System Engineer
 • Web Designer, Web Developer
 • Database Administrator, Database Developer
 • Network Administrator, System Administrator
 • IT Security Analyst
 • IT Manager, Electronic Business Manager
 • Quality Assurance Analyst, Quality Assurance Tester

A: เมื่อรวมค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษาเข้าด้วยกัน ค่าเล่าเรียนจะอยู่ที่ประมาณ 77,000 บาทต่อเทอมสำหรับนักศึกษาชาวไทย และประมาณ 140,000 บาทต่อเทอมสำหรับนักศึกษาชาวต่างประเทศ (ค่าเล่าเรียนอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตามหน่วยกิตที่นักศึกษาลงทะเบียน) ทั้งนี้ จำนวนเงินดังกล่าวยังไม่รวม ค่าอาหารและที่พัก ค่าตำราเรียน และค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตประจำวัน

A:

รายการ ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ (บาท) / เดือน
ค่าที่พัก (หอพักภายนอกมหาวิทยาลัย -1ห้องนอน พร้อมเฟอร์นิเจอร์และแอร์) 5,000
ค่าสาธารณูปโภค (ค่าโทรศัพท์ ค่าไฟ และอื่นๆ) 1,000
ค่าเดินทาง 1,000
ค่าอาหารระหว่างวันจันทร์ – วันศุกร์ 5 วัน (300 บาทต่อวัน) 1,500
ค่าหนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร และค่าเครื่องเขียน 1,000
อื่นๆ (ดูหนัง, จับจ่ายใช้สอย) 1,000
รวม 10,500

หมายเหตุ: จำนวนเงินอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

A: มหาวิทยาลัยมหิดลมีหอพักภายในมหาลัยที่ใช้ระบบ First-come first-serve (มาก่อนได้ก่อน) แต่ความสำคัญจะอยู่ที่นักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งเป็นหลัก


ข้อมูล ณ วันที่ 17 ส.ค. 63

Share:
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish