คำถามที่พบบ่อย

A: คณะ ICT เปิดรับสมัครทั้งหมด 7 รอบ ได้แก่

รอบ 1 ICT – รับตรง Portfolio

รอบ 2 MU – Portfolio

รอบ 3 MU – โควตา

รอบ 4 ICT – รับตรง จัดสอบ

รอบ 5 Admission 1

รอบ 6 Admission 2

รอบ 7 Direct Admission

A: คณะ ICT เปิดรับสมัครผ่านระบบ Thai University Center Admission System หรือ TCAS เหมือนกับคณะหรือสถาบันอื่นๆ โดยการสมัคร ผู้สมัครจะต้องสมัคร ผ่านระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยมหิดล

(รายละเอียดเพิ่มเติม Click: https://tcas.mahidol.ac.th)

และ มีการเพิ่มรอบการรับสมัคร กับคณะโดยตรงอีก 2 รอบ ได้แก่

1.รอบ 1 ICT – รับตรง Portfolio

2.รอบ 4 ICT – รับตรง จัดสอบ

ผู้สมัครจะต้องสมัครผ่านระบบรับสมัครของคณะ ICT

(สมัครสอบ Click : https://admission.ict.mahidol.ac.th/online/)

ตารางเปรียบเทียบรอบการรับสมัครระหว่าง TCAS และ คณะ ICT ม.มหิดล

รอบการสมัครของระบบ TCAS ม.มหิดล รอบการสมัครของคณะ ICT ม.มหิดล
รอบ 1 ICT – รับตรง Portfolio

(รับสมัคร 16 ก.ย. – 25 ต.ค. 62)

รอบ 1 MU – Portfolio

(รับสมัคร 2-16 ธ.ค. 62)

รอบ 2 MU – Portfolio

(รับสมัคร 2-16 ธ.ค. 62)

รอบ 2 – Quota

(รับสมัคร 6 ก.พ. – 2 มี.ค. 63)

รอบ 3 MU – Quota

(รับสมัคร 6 ก.พ. – 2 มี.ค. 63)

รอบ 4 ICT – รับตรง จัดสอบ

(รับสมัคร 6 ม.ค. – 6 มี.ค. 63)

รอบ 3 – Admission 1

(รับสมัคร 17-27 เม.ย. 63)

รอบ 5 Admission 1

(รับสมัคร 17-27 เม.ย. 63)

รอบ 4 – Admission 2

(รับสมัคร 7-20 พ.ค. 63)

รอบ 6 – Admission 2

(รับสมัคร 7-20 พ.ค. 63)

รอบ 5 – Direct Admission

*รอบ 7 Direct Admission

(รับสมัคร 9-16 มิ.ย. 63)

หมายเหตุ : *รอบ 7 Direct Admission อาจจะเปิดหรือไม่เปิดรับสมัคร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนนักเรียนที่รับเข้าในรอบที่ผ่านมา

A: รอบ 1 ICT – รับตรง Portfolio เป็นการรับสมัครผ่านคณะ ICT โดยตรง โดยผู้สมัครจะต้องสมัครและส่งหลักฐานการสมัครกับคณะ ICT (ไม่ต้องยื่นผ่านระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัย)

– รายละเอียดการรับสมัคร Click 

(เลือกหัวข้อ “การสมัคร” >> ”รอบ 1 ICT – รับตรง Portfolio”)

– สมัครสอบ Click : https://admission.ict.mahidol.ac.th/online/

รอบ 2 MU – การรับนักศึกษาด้วย Portfolio เป็นการรับสมัครผ่านระบบการรับสมัครนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล (ระบบ TCAS) โดยผู้สมัครจะต้องสมัครและส่งหลักฐานการสมัครผ่านทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหิดล Click

– รายละเอียดการรับสมัคร Click 

(เลือกหัวข้อ “การสมัคร” >> ”รอบ 2 MU – Portfolio”)

– สมัครสอบ Click : https://admission.mahidol.ac.th/

A:

ช่วงเวลา : 6 ก.พ. –  2 มี.ค. 63
แผนการศึกษา : วิทย์-คณิต, ศิลป์-คำนวณ
คุณสมบัติทางการศึกษา

1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือได้รับประกาศนียบัตรเทียบเท่าจากกระทรวงศึกษาธิการ หรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้าย ของหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีกำหนดที่จะสำเร็จการศึกษาภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2563

2.มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่น้อยกว่า 2.50

3.มีคะแนนเฉลี่ยสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ แต่ละสาระการเรียนรู้ไม่ต่ำกว่า 2.50

คุณสมบัติเฉพาะ

1.สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ

2.เป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนดีและมีความสนใจศึกษาต่อในด้านคอมพิวเตอร์

3.หรือเป็นนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคอมพิวเตอร์ หรือมีความสามารถที่โดดเด่นด้านการศึกษา โดยเข้าร่วมการแข่งขัน และ/หรือ ได้รับรางวัลในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ

4.หรือเป็นนักเรียนที่ผ่านการเข้าค่ายคอมพิวเตอร์โอลิมปิก สอวน. ค่าย 1 เป็นต้นไป

5.หรือเป็นนักเรียนที่อยู่ในโครงการวิทยาเขตกลุ่มกาญจนบุรี (5 คน)

6.หรือเป็นนักเรียนที่อยู่ในโครงการวิทยาเขตกลุ่มนครสวรรค์ (5 คน)

7.หรือเป็นนักเรียนที่อยู่ในโครงการวิทยาเขตกลุ่มอำนาจเจริญ (2 คน)

8.หรือเป็นนักเรียนที่อยู่ในโครงการวิทยาเขตกลุ่ม รร.มหิดลวิทยานุสรณ์ (5 คน)

9.หรือเป็นนักเรียนที่อยู่ในโครงการวิทยาเขตกลุ่ม รร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย (5 คน)

10.หรือเป็นนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนในเขตจังหวัดนครปฐม (5 คน)

เอกสารที่ต้องการเพิ่มเติม / ประกอบการสมัคร

1.ให้เขียนเรียงความภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 ในหัวข้อ

“เพราะเหตุใดนักเรียนจึงมีความประสงค์จะศึกษาต่อทางด้าน IT และคอมพิวเตอร์ และจะนำความรู้ไปประยุกต์ใช้อย่างไรในอนาคต”

2.คะแนนสอบ 9 วิชาสามัญ (ใช้ 5 วิชา ได้แก่ เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา คณิต1 และอังกฤษ)

(สมัครสอบ Click: https://admission.mahidol.ac.th/)

A: รอบ 4 ICT – รับตรง จัดสอบ เป็นการรับสมัครผ่านคณะ ICT โดยตรง โดยผู้สมัครจะต้องสมัครและส่งหลักฐานการสมัครกับคณะ ICT (ไม่ต้องยื่นผ่านระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัย) และสอบข้อเขียน 4 วิชา (คณิตศาสตร์, ฟิสิกส์, เคมี,อังกฤษ)

– รายละเอียดการรับสมัคร Click 

(เลือกหัวข้อ “การสมัคร” >> ”รอบ 4 ICT – รับตรง จัดสอบ”)

– สมัครสอบ Click: https://admission.ict.mahidol.ac.th/online/

รอบ 5 MU – การรับสมัครระบบรับตรงร่วมกัน เป็นการรับสมัครผ่านระบบการรับสมัครนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล (ระบบ TCAS) โดยผู้สมัครจะต้องสมัครและส่งหลักฐานการสมัครผ่านทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหิดล

โดยใช้คะแนน 9 วิชาสามัญ 5 วิชา ได้แก่ คณิต1, ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา และ อังกฤษ

กำหนดเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำ 2 วิชา คือ คณิต1 20 % และ อังกฤษ 30 %

– รายละเอียดการรับสมัคร Click 

(เลือกหัวข้อ “การสมัคร” >> ”รอบ 5 MU – การรับสมัครระบบรับตรงร่วมกัน”)

*หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่งานประชาสัมพันธ์ โทร. 0-2441-0909 ต่อ 111, 112

 • สมัครออนไลน์ Click
 • รายละเอียดขั้นตอนการสมัครออนไลน์ Click 
 • รายละเอียดหลักฐานการสมัคร Click

A: กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารองค์กรฯ คณะICT โทร.02-441-0909 เพื่อสอบถามข้อมูลดังกล่าว

A: สำหรับนักเรียนชาวไทย ชุดนักเรียน หน้าตรง มองกล้อง ฉากหลังเป็นสีฟ้าอ่อน ฟ้า หรือเทาเท่านั้น ควรเป็นภาพถ่ายไม่เกิน 6 เดือน

A: การสอบตรงของคณะ ICT ข้อสอบจะประกอบไปด้วย 4 วิชา อันได้แก่ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และ ภาษาอังกฤษ โดยข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์จะเป็นโจทย์ให้แสดงวิธีทำโดยละเอียด ข้อสอบทั้งหมดจะครอบคลุมเนื้อหาในช่วงระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ถึง 6 เทียบเท่าได้กับการสอบ GAT และ PAT ของสถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ

A: การสอบตรงเข้าคณะ ICT ประกอบไปด้วยวิชา คณิตศาสตร์ ฟิลิกส์ และเคมี ที่เป็นข้อสอบฉบับภาษาไทย ผู้สอบสามารถขอข้อสอบที่เป็นภาษาอังกฤษได้ แต่สำหรับข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษจะมีแต่ฉบับภาษาอังกฤษเท่านั้น

A:มีทุนการศึกษาให้ ในการรับสมัคร รอบ 1-รอบ5

ทุนการศึกษา

1.ทุนเรียนดีตลอดหลักสูตร Dean’s List

2.ทุนเรียนดีตลอดหลักสูตร Academic Excellence

3.ทุนเรียนดีตลอดหลักสูตร ประเภท 1

4.ทุนเรียนดีตลอดหลักสูตร ประเภท 2

5.ทุน ICTs STAR

6.ทุนบ่มเพาะวิชาชีพ ICT

7.ทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาโท-เอก

รายละเอียดทุนการศึกษา Click

A: นักศึกษาของคณะ ICT จะอยู่ที่ประมาณ 300 คนต่อปีการศึกษา แต่ตัวเลขนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับจำนวนของนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

A: คณะ ICT เปิดรับสมัครนักเรียน ที่เรียนแผนการเรียน วิทย์-คณิต และ ศิลป์-คำนวณ

โดยแต่ละรอบการรับสมัคร มีการจำกัดคุณสมบัติด้านแผนการเรียนของผู้สมัคร  ดังนี้

รอบการสมัครของคณะ ICT ม.มหิดล แผนการเรียน วิทย์-คณิต แผนการเรียน ศิลป์-คำนวณ
รอบ 1 ICT – รับตรง Portfolio
รอบ 2 MU – การรับนักศึกษาด้วย Portfolio
รอบ 3 MU – การรับสมัครระบบโควตา
รอบ 4 ICT – รับตรง จัดสอบ
รอบ 5 MU – การรับสมัครระบบรับตรงร่วมกัน
รอบ 6 การรับสมัคร Admissions
รอบ 7 ICT – รับตรง อิสระ (ยื่นคะแนน)

หมายเหตุ:  เครื่องหมาย หมายถึง สามารถสมัคร ในรอบนั้นๆได้

A: การเรียนการสอน ระดับปริญาตรีของคณะ ICT จัดการเรียนการสอนที่คณะ ICT วิทยาเขตศาลายา ตลอด 4 ปีการศึกษา

A: ในทุกรอบการรับสมัคร ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและมาขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของคณะ ICT แล้ว จะถูกส่งรายชื่อเข้าระบบ Clearing House เพื่อตัดสิทธิ์

A: เนื่องจากเป็นหลักสูตรนานาชาติ การเรียนการสอนจึงเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด

A:

สำหรับผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในต่างประเทศหรือโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย

 • มีเกรดเฉลี่ยสะสมจากโรงเรียนที่สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า 5 หรือเทียบเท่า (เช่นระดับ C+)
 • มีผลการสอบผ่านคะแนนภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดังนี้
 • TOEFL Paper Based Test ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน หรือ
 • TOEFL Computer Based Test ไม่ต่ำกว่า 173 คะแนน หรือ
 • TOEFL Internet Based Test ไม่ต่ำกว่า 60 คะแนน หรือ
 • IELTS ไม่ต่ำกว่า band 5 หรือ
 • TOEIC ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน หรือ
 • คะแนนเฉลี่ยรวมวิชาภาษาอังกฤษจากสถาบันการศึกษา หลักสูตรนานาชาติ (ภาษาอังกฤษ) ไม่ต่ำกว่า “B” หรือเทียบเท่า หรือ
 • ทำข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ จัดทำโดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดลโดยมีผล “ผ่าน”

ยกเว้นกรณีที่ผู้สมัครเป็นชาวต่างชาติจากกลุ่มประเทศสหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และสิงคโปร์

 • มีผลการสอบผ่านคะแนนทางด้านวิชาการตามเกณฑ์ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดังนี้
 • GCSE “A” level วิชาคณิตศาสตร์ วิชาคอมพิวเตอร์ วิชาเคมี และวิชาฟิสิกส์ ไม่ต่ำกว่าระดับ “C” หรือ
 • New SAT (Evidence-Based Reading and Writing, Math) ไม่ต่ำกว่า 1080 คะแนน หรือ Old SAT (Critical Reading, Mathematics, Writing) ไม่ต่ำกว่า 1520 คะแนน หรือ
 • SAT Subject Tests วิชา Mathematics ระดับ 1 ไม่ต่ำกว่า 620 คะแนน หรือ SAT Subject Tests วิชา Mathematics ระดับ 2 ไม่ต่ำกว่า 690 คะแนน, และ SAT Subject Tests วิชา Physics หรือ วิชา Chemistry ไม่ต่ำกว่า 670 คะแนน หรือ
 • ทำข้อสอบ Entrance Examination (English, Mathematics, Physics and Chemistry) จัดทำโดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีผล “ผ่าน”

ทั้งนี้ผลคะแนนสอบทุกประเภทมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันสอบผ่านถึงวันสมัครเข้าศึกษา

A: สำหรับนักเรียนที่สนใจควรจะศึกษาหลักสูตรให้แน่ชัดก่อนการตัดสินใจ ทั้งสองหลักสูตรมีการเรียนการสอนทั้งด้านซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ แต่คณะ ICT จะมุ่งเน้นไปในด้านซอฟต์แวร์มากกว่า ในขณะที่คณะวิศวกรรมศาสตร์จะมุ่งเน้นไปในทางฮาร์ดแวร์ หากนักเรียนมีความตั้งใจจะเรียนรู้ในด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ คณะ ICT ถือเป็นทางเลือกที่เหมาะสมกว่าในด้านการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาซอฟต์แวร์และนำเรื่องของธุรกิจและการจัดการมาประยุกต์ใช้

A:

 • Programmer, Software Developer
 • IT specialist
 • Systems Analyst, Systems Designer, System Engineer
 • Web Designer, Web Developer
 • Database Administrator, Database Developer
 • Network Administrator, System Administrator
 • IT Security Analyst
 • IT Manager, Electronic Business Manager
 • Quality Assurance Analyst, Quality Assurance Tester

A: เมื่อรวมค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษาเข้าด้วยกัน ค่าเล่าเรียนจะอยู่ที่ประมาณ 75,000 บาทต่อเทอมสำหรับนักศึกษาชาวไทย และประมาณ 135,000 บาทต่อเทอมสำหรับนักศึกษาชาวต่างประเทศ (ค่าเล่าเรียนอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตามหน่วยกิตที่นักศึกษาลงทะเบียน) ทั้งนี้ จำนวนเงินดังกล่าวยังไม่รวม ค่าอาหารและที่พัก ค่าตำราเรียน และค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตประจำวัน

A:

รายการ ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ (บาท) / เดือน
ค่าที่พัก (หอพักภายนอกมหาวิทยาลัย -1ห้องนอน พร้อมเฟอร์นิเจอร์และแอร์) 5,000
ค่าสาธารณูปโภค (ค่าโทรศัพท์ ค่าไฟ และอื่นๆ) 1,000
ค่าเดินทาง 1,000
ค่าอาหารระหว่างวันจันทร์ – วันศุกร์ 5 วัน (300 บาทต่อวัน) 1,500
ค่าหนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร และค่าเครื่องเขียน 1,000
อื่นๆ (ดูหนัง, จับจ่ายใช้สอย) 1,000
รวม 10,500

หมายเหตุ: จำนวนเงินอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

A: มหาวิยาลัยมหิดลมีหอพักภายในมหาลัยที่ใช้ระบบ First-come first-serve (มาก่อนได้ก่อน) แต่ความสำคัญจะอยู่ที่นักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งเป็นหลัก


ข้อมูล ณ วันที่ 21 ก.พ. 62

Share:
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish