การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

บันทึกรายงานการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะตามเกณฑ์การประเมิน ITA (2563-2564)

การบริหารงาน
แนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของส่วนงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
ข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน
✦ ภาพรวมรายละเอียดของคณะฯ ,?คู่มือธรรมาภิบาล ,?คู่มือพนักงาน 
✦ การเรียนการสอน ,?ED1.1 ,?ED1.2 ,?ED1.3

✦ การบริหารทรัพยากรบุคคล ,?HR1.1, ?HR1.2,?HR1.3, ?HR1.4,?HR1.5
✦ การพัฒนาและส่งเสริมงานวิจัย ,?RD1.1, ?RD1.2,?RD1.3, ?RD1.4
✦ การบริการวิชาการ ,?AS1.1 ,?AS1.2 ,?AS1.3 ,?AS1.4 ,?AS1.5
✦ การเรียนการสอน ,?ED2.1 ,?ED2.2 ,?ED2.3 ,?ED2.4 ,?ED2.5 ,?ED2.6 ,?ED2.7 ,?ED2.8 ,?ED2.9 ,?ED2.10 ,?ED2.11 ,?ED2.12 ,?ED2.13 ,?ED2.14
✦ การพัฒนาและส่งเสริมงานวิจัย ,?RD2.1 ,?RD2.2 ,?RD2.3 ,?RD2.4 ,?RD2.5 ,?RD2.6 ,?RD2.7
✦ การบริการวิชาการ ,?AS2.1 ,?AS2.2
✦ การเรียนการสอน ,?ED3
✦ การพัฒนาและส่งเสริมงานวิจัย ,?RD3
✦ การบริการวิชาการ ,?AS3.1 ,?AS3.2
✦ การเรียนการสอน ,?ED4.1 ,?ED4.2
✦ การพัฒนาและส่งเสริมงานวิจัย ,?RD4.1 ,?RD4.2
✦ การบริการวิชาการ ,?AS4
การบริหารเงินงบประมาณ

Archive

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand