การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

บันทึกรายงานการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะตามเกณฑ์การประเมิน ITA (2563-2565)

ข้อมูลพื้นฐาน
การบริหารงาน
O10 แผนดำเนินงานประจำปี
[2561][2562][2563][2564][2565]
O11 รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
[2562][2563][2564][2565]
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
[2561][2562][2563][2564]
O14 มาตรฐานการให้บริการ
✦ (ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศของมหาวิทยาลัยมหิดล)
✦ การเรียนการสอน ,ED2.1 ,ED2.2 ,ED2.3 ,ED2.4 ,ED2.5 ,ED2.6 ,ED2.7 ,ED2.8 ,ED2.9 ,ED2.10 ,ED2.11 ,ED2.12 ,ED2.13 ,ED2.14
✦ การพัฒนาและส่งเสริมงานวิจัย ,RD2.1 ,RD2.2 ,RD2.3 ,RD2.4 ,RD2.5 ,RD2.6 ,RD2.7
✦ การบริการวิชาการ ,AS2.1 ,AS2.2
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
[2561][2562]
✦[2563-2565] การเรียนการสอน(ED3)การพัฒนาและส่งเสริมงานวิจัย (RD3.1, RD3.2) การบริการวิชาการ (AS3.1AS3.2, AS3.3)
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
[2561] [2562]
✦[2563-2564] การเรียนการสอน (ED4.1, ED4.2, ED4.3) การพัฒนาและส่งเสริมงานวิจัย(RD4)การบริการวิชาการ(AS4.1, AS4.2)
O17 E-Service
✦ หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร
อบรม สัมมนา บริการวิชาการ
การบริหารเงินงบประมาณ
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
[2561][2562][2563][2564][2565]
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
[2561][2562][2563][2564][2565]
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
[2561][2562][2563][2564][2565]
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
✦ (ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศของมหาวิทยาลัยมหิดล)
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
✦ (ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศของมหาวิทยาลัยมหิดล)
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
✦ (ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศของมหาวิทยาลัยมหิดล)
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
[2561][2562][2563][2564]
การส่งเสริมความโปร่งใส
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
✦ ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แนวทางการจัดการข้อร้องเรียน พ.ศ. 2560
✦ ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แนวทางการจัดการข้อร้องเรียน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
✦ บน ICT-Web
✦ e-ThinkTank
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
[2561][2562][2563][2564][2565]
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
✦ 2561 [Job & Education Fair] [ICT Junior Camp] [ร่วมมือกับบริษัทจัดกิจกรรมต่างๆ]
✦ 2562 [Job & Education Fair] [CSR] [ICT Junior Camp] [Open House]
✦ 2563 [จัดค่ายพัฒนานักเรียน ICT รุ่นเยาว์ (ICT Junior Camp) ครั้งที่ 12 รอบ Special Round “Trendy ICT Tech”] [จัดกิจกรรมเปิดบ้านคณะ ICT ประจำปี 2563 (MUICT Open House 2020) ในรูปแบบ On-site วันที่1, On-siteวันที่2พิธีเปิดงาน]   [จัดกิจกรรมเปิดบ้านต้อนรับคุณครูโรงเรียนมัธยม และหารือความร่วมมือด้านวิชาการ] [จัดกิจกรรม Job & Education Fair ครั้งที่ 11 ประจำปี 2563]
✦ 2564 [Job and Education Fair #12] [แนะนำหลักสูตร ICT 2565 ให้แก่คุณครูโรงเรียนนานาชาติ] [แนะนำหลักสูตร ICT และDST 2565] [ICT Online Short-Course 2021] [คณบดี และ สมาคมศิษย์เก่าฯหารือการจัดกิจกรรมของสมาคมในปี 2564] [MUICT Open House 2021]
✦ 2565 [Job and Education Fair #13] [Job and Education Fair #13ครั้งที่2]
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
✦ ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล
การเข้าร่วมประกาศเจตจำนงโดยสุจริตในการบริหารงาน
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
✦ 2561 [Good Morning ICT ครั้งที่ 1ครั้งที่ 2ครั้งที่ 3] [กิจกรรมเพื่อการสื่อสาร ถ่ายทอด รับฟัง ตระหนักรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วทั้งองค์กร กับคณบดี]
✦ 2562 [Meet the Dean] [ICT มหิดล (MUICT) จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA–Visit) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กับคณะผู้บริหาร ม.มหิดล] [ICT มหิดล (MUICT) รับการตรวจประเมินหลักสูตรปริญญาตรี ICT ตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน] [ICT มหิดล (MUICT) ผ่านการประเมินมาตรฐาน ISO/IEC 29110 ประจำปี 2561]
✦ 2563 [ต้อนรับนายกสภามหาวิทยาลัย และ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล โอกาสเยี่ยมส่วนงานประจำปี 2563] [จัดกิจกรรม “สนทนาประสาชาว ICT” หรือ “Afternoon Tea – We are ONE” ครั้งที่ 1 ประจำปี2563] [รับการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2563] [รับการตรวจหลักสูตรปริญญาโท M.Sc. in Cyber Security and Information Assurance และ M.Sc. in Game Technology and Gamification ตามเกณฑ์ AUN-QA] [รับการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานด้านการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน (SDGs Visit) ของคณะ/ส่วนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล] [รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA เพื่อติดตามการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ] [ต้อนรับทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและติดตาม ผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA – Visit) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564] [ผ่านการตรวจประเมินตามมาตรฐาน ISO/IEC 29110 : 2018 โดยบริษัท ทูฟ นอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด]
✦ 2564 [ประกาศเจตจำนงสุจริตและต่อต้านคอร์รัปชัน] [ทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดลPA – Visit] [MOUหลักสูตร Creative Technology] [หลักสูตร Creative Technologyเยี่ยมชมคณะ ICT] [ผ่านการตรวจประเมินตามมาตรฐาน ISO/IEC 29110 : 2018] [MOU อว.และ NVIDIA] [MoU มหิดล กับ University of Bremen] [MOU ICT แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล วิทยาลัยการจัดการ วิศวกรรมศาสตร์ และสาธารณสุขศาสตร์ Mahidol] [MoU IoT กับ สมาคมไทยไอโอที] [รับการตรวจประเมิน จากบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น] [ตรวจประเมินEdPEประจำปี 2564] [University Council Visit: 2/2564] [MU AUN-QA Assessment 3.0]
✦ 2565 [ทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดลPA – Visit] [รับการตรวจประเมินตามมาตรฐาน ISO/IEC 29110-4-1: 2018] [พิธีเปิดศูนย์วิจัย AI สถาบันปัญญาประดิษฐ์มหิดลหรือ Mahidol AI Center]
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
✦ 2561 [กิจกรรมเพื่อการสื่อสาร ถ่ายทอด รับฟัง ตระหนักรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วทั้งองค์กร กับคณบดี 2561]
✦ 2562 [กิจกรรมเพื่อการสื่อสาร ถ่ายทอด รับฟัง ตระหนักรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วทั้งองค์กร กับคณบดี 2562]
✦ 2563 [จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนางานประจำ Learning and Sharing “ICT MASTERS 2020” ให้แก่บุคลากร ICT] [จัดกิจกรรม “พูดคุยยามบ่าย กับผู้บริหารคณะฯ” ให้กับบุคลากรคณะ]
✦ 2564 [Mahidol Quality Fair 2020] [กิจกรรมพูดคุยยามบ่าย กับผู้บริหารคณะฯ] [ประกาศเจตจำนงสุจริตและต่อต้านคอร์รัปชัน] [Mini R2R และแลกเปลี่ยนเรียนรู้] [งาน ICT Masters 2021]
✦ 2565 [มหิดลเพื่อสังคม Mahidol University Social Engagement Forum (MUSEF) 2021] [รางวัลชมเชย “MUICT Media สู่ยุค The Next Normal” ในงานMUQD2564] [ผลงาน “แนวคิดการจัดการเรียนการสอนสำหรับผู้สูงอายุเพื่อการเรียนรู้ที่ยั่งยืน” ในการประชุมวิชาการมหิดลสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2564]
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
✦ การตรวจสอบพัสดุประจำปีงบ 2561
✦ การตรวจสอบพัสดุประจำปีงบ 2562
แผนการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2563
✦ แผนการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2564
แผนการตรวจสอบพัสดุ ประจำปี 2565
✦ การตรวจสอบงบการเงินตั้งแผนปี2562 ตรวจงบปี2561
✦ แผนการตรวจสอบงบการเงินปี 2563 เพื่อตรวจสอบงบ ปี 2562
✦ แผนการตรวจสอบงบการเงิน ทำแผนปี 2564 ตรวจปี 2563
✦ แผนการตรวจสอบงบการเงิน ทำแผนปี 2565 ตรวจปี 2564
โครงการพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
✦ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต-ปี2562
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต-ปี2563
✦ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต-ปี2564
✦ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต-ปี2565
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ตรวจสอบพัสดุประจำปี 2561
✦ รายงานผู้สอบบัญชีประจำปีงบประมาณ 2561
รายงานผู้สอบบัญชีประจำปีงบประมาณ 2562
รายงานผู้สอบบัญชีประจำปีงบประมาณ 2563
✦ รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2562
✦ รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2563
✦ รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2564
✦ รายงานผู้สอบบัญชีประจำปีงบประมาณ 2564
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในส่วนงานหรือหน่วยงาน
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในส่วนงานหรือหน่วยงาน
✦ ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง มาตรการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย พ.ศ. 2562
การสำรวจความผูกพันศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล
✦ ข้อมูลสำหรับศิษย์เก่า
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะเพื่อความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2562
✦ ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
✦ ระบบการจัดซื้อจัดจ้างมหาวิทยาลัยมหิดล
✦ ประกาศจัดซื้อจัดจ้างคณะฯ
✦ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ขั้นตอนการร้องเรียนสำหรับบุคคลทั่วไป
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน และการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. 2562
Mahidol No Gift Policy 
นโยบายไม่รับของขวัญ และของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) พ.ศ.2565
ประกาศการงดรับของขวัญของกำนัลในเทศกาลปีใหม่ 2565
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง มาตรการลดการใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติหน้าที่ พ.ศ. 2562

Archive

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand