การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

บันทึกรายงานการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะตามเกณฑ์การประเมิน ITA (2563-2564)

การบริหารงาน
แนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของส่วนงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
ข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน
✦ ภาพรวมรายละเอียดของคณะฯ ,📑คู่มือธรรมาภิบาล ,📑คู่มือพนักงาน 
✦ การเรียนการสอน ,📑ED1.1 ,📑ED1.2 ,📑ED1.3

✦ การบริหารทรัพยากรบุคคล ,📑HR1.1, 📑HR1.2,📑HR1.3, 📑HR1.4,📑HR1.5
✦ การพัฒนาและส่งเสริมงานวิจัย ,📑RD1.1, 📑RD1.2,📑RD1.3, 📑RD1.4
✦ การบริการวิชาการ ,📑AS1.1 ,📑AS1.2 ,📑AS1.3 ,📑AS1.4 ,📑AS1.5
✦ การเรียนการสอน ,📑ED2.1 ,📑ED2.2 ,📑ED2.3 ,📑ED2.4 ,📑ED2.5 ,📑ED2.6 ,📑ED2.7 ,📑ED2.8 ,📑ED2.9 ,📑ED2.10 ,📑ED2.11 ,📑ED2.12 ,📑ED2.13 ,📑ED2.14
✦ การพัฒนาและส่งเสริมงานวิจัย ,📑RD2.1 ,📑RD2.2 ,📑RD2.3 ,📑RD2.4 ,📑RD2.5 ,📑RD2.6 ,📑RD2.7
✦ การบริการวิชาการ ,📑AS2.1 ,📑AS2.2
✦ การเรียนการสอน ,📑ED3
✦ การพัฒนาและส่งเสริมงานวิจัย ,📑RD3
✦ การบริการวิชาการ ,📑AS3.1 ,📑AS3.2
✦ การเรียนการสอน ,📑ED4.1 ,📑ED4.2
✦ การพัฒนาและส่งเสริมงานวิจัย ,📑RD4.1 ,📑RD4.2
✦ การบริการวิชาการ ,📑AS4
การบริหารเงินงบประมาณ

Archive

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish