การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

รายงานการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะตามเกณฑ์การประเมิน ITA 

ข้อมูลพื้นฐาน
การบริหารงาน
O10 แผนดำเนินงานประจำปี
[2561][2562]
O11 รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
[ไม่ได้จัดทำข้อมูลเผยแพร่]
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
[2561][2562 ยังไม่ถึงกำหนดการรายงาน]
O14 มาตรฐานการให้บริการ
✦ (ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศของมหาวิทยาลัยมหิดล)
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
[2561][2562 ยังไม่ถึงกำหนดการรายงาน]
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
[2561] [2562 ยังไม่ถึงกำหนดการรายงาน]
O17 E-Service
✦ หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร
อบรม สัมมนา บริการวิชาการ
การบริหารเงินงบประมาณ
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
[2561][2562]
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
[2561][2562]
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
[2561][2562]
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
✦ (ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศของมหาวิทยาลัยมหิดล)
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
✦ (ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศของมหาวิทยาลัยมหิดล)
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
✦ (ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศของมหาวิทยาลัยมหิดล)
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
[2561][2562 ยังไม่ถึงกำหนดการรายงาน]
การส่งเสริมความโปร่งใส
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
✦ ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แนวทางการจัดการข้อร้องเรียน พ.ศ. 2560
✦ ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แนวทางการจัดการข้อร้องเรียน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
✦ บน ICT-Web
✦ e-ThinkTank
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
[2561][2562]
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
✦ การตรวจสอบพัสดุประจำปีงบ 2561
✦ การตรวจสอบพัสดุประจำปีงบ 2562
✦ การตรวจสอบงบการเงินตั้งแผนปี62 ตรวจงบปี61
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ตรวจสอบพัสดุประจำปี 2561
✦ รายงานผู้สอบบัญชีประจำปีงบประมาณ 2561
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
O42 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
O43 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
✦ ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง มาตรการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย พ.ศ. 2562
การสำรวจความผูกพันศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล
✦ ข้อมูลสำหรับศิษย์เก่า
O44 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะเพื่อความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2562
✦ ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
✦ ระบบการจัดซื้อจัดจ้างมหาวิทยาลัยมหิดล
✦ ประกาศจัดซื้อจัดจ้างคณะฯ
O45 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
✦ บน ICT-Web
ขั้นตอนการร้องเรียนสำหรับบุคคลทั่วไป
O46 มาตรการป้องกันการรับสินบน
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน และการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. 2562
Mahidol No Gift Policy
✦ การงดรับของขวัญของกำนัลในเทศกาลปีใหม่ 2562
O47 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
✦ ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน และการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. 2562
O48 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง มาตรการลดการใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติหน้าที่ พ.ศ. 2562

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish