หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเกมและเกมมิฟิเคชัน


หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเกมและเกมมิฟิเคชัน

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ หลาย ๆ บริษัทเริ่มนำเทคโนโลยีเกมมาใช้ในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะด้านการฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์ ยิ่งไปกว่านั้น นอกจากเกมจะเป็นสื่อความบันเทิงแล้ว ปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยีเกมมาประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการเรียนการสอนในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษาทั่ว ๆ ไป, ด้านการแพทย์, ด้านการทหาร และ ด้านศิลปะ กล่าวคือ เทคโนโลยีเกมที่เรียกว่า Virtual Reality หรือ VR คือ การใช้เทคโนโลยีเกมจำลองสถานที่ต่าง ๆ ขึ้นมาได้อย่างสมจริง สถานที่ที่ถูกจำลองขึ้นมานั้นอาจจะเป็นสถานที่ที่มีราคาสูงหรือสถานที่ที่มีความอันตรายเกินกว่าที่เราจะไปฝึกซ้อมในสถานที่จริงได้ เช่น ห้องผ่าตัด หรือ สนามรบ ดังนั้น จึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งใน การพัฒนาบุคลากรของประเทศให้มีความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีเกม

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเกมและเกมมิฟิเคชัน ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตลอดหลักสูตร ทั้งหมด 2 ปี และสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม กล่าวคือผู้เรียนสามารถสำเร็จการศึกษาได้ก่อนกำหนด หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้เรียนที่ทั้งมีและไม่มีประสบการณ์ด้านเกม สำหรับผู้เรียนที่ไม่มีประสบการณ์ด้านเกมมาก่อน โดยปกติจะใช้เวลาสองปีในการสำเร็จการศึกษา โดยปีการศึกษาแรก จะเรียนรายวิชา (Course work) ทั้งหมด และในปีการศึกษาที่ 2 ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ และลงมือทำงานวิจัย (Thesis / Thematic Paper) ในหัวข้อที่ตนเองสนใจ สำหรับผู้เรียนที่มีประสบการณ์ด้านเกมมาแล้ว สามารถทำวิจัยควบคู่ไปกับการเรียนรายวิชาได้เลยตั้งแต่ปีการศึกษาที่ 1 โดยที่ผู้เรียนสามารถสำเร็จการศึกษาได้ภายในหนึ่งปี

หากคุณสนใจที่จะพัฒนาความรู้และทักษะในด้านเทคโนโลยีเกมและเกมมิฟิเคชัน หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับคุณ!

Information Updated on Apr. 16, 2020

กำหนดการ

ผู้เข้าศึกษา จะเรียนที่มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นเวลา 1 ปี + ทำวิจัย 1 ปี (สามารถเรียนควบคู่กับทำวิจัยได้)
ผู้ที่สำเร็จการศึกษา จะต้องศึกษาครบทุกรายวิชา โดยมีจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

ปีการศึกษา

ภาคการศึกษาที่ 1: สิงหาคม – พฤศจิกายน
ภาคการศึกษาที่ 2: ธันวาคม – มีนาคม
ภาคการศึกษาที่ 3: เมษายน – กรกฎาคม

สถานที่เรียน

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (อาคารมิว ชั้น 23) ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

โครงสร้างของหลักสูตร

ผู้เรียนจะต้องเรียน วิชาบังคับ จำนวน 5 วิชา, วิชาเลือก 1 กลุ่ม และทำวิจัย (Thesis / Thematic Paper) เพื่อสำเร็จการศึกษา

แผนการเรียน

แผน ก (วิทยานิพนธ์)

ปีการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

ทสกท 511 ขั้นตอนวิธีและปัญญาประดิษฐ์สำหรับเกมคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)
ทสกท 521 กราฟฟิกส์และการสร้างภาพ 3 มิติ 3(3-0-6)
ทสกท 531 เกมมิฟิเคชัน 3(3-0-6)
ทสกท 551 หลักการตลาดและการจัดการการผลิตเกม 2(2-0-4)
ทสกท 582 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางด้านเทคโนโลยีเกม 1(1-0-2)

ปีการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

ทสกท 532 การออกแบบและการพัฒนาเกม 3(3-0-6)
ทสกท XXX หมวดวิชาเลือก 3 วิชา 9 หน่วยกิต

ปีการศึกษาที่ 1 ภาคฤดูร้อน

ทสกท 698 วิทยานิพนธ์ 4(0-12-0)

ปีการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

ทสกท 698 วิทยานิพนธ์ 4(0-12-0)

ปีการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

ทสกท 698 วิทยานิพนธ์ 4(0-12-0)

 

แผน ข (สารนิพนธ์)
ปีการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
ทสกท 511 ขั้นตอนวิธีและปัญญาประดิษฐ์สำหรับเกมคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)
ทสกท 521 กราฟฟิกส์และการสร้างภาพ ๓ มิติ 3(3-0-6)
ทสกท 531 เกมมิฟิเคชัน 3(3-0-6)
ทสกท 551 หลักการตลาดและการจัดการการผลิตเกม 2(2-0-4)
ทสกท 582 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางด้านเทคโนโลยีเกม 1(1-0-2)

ปีการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

ทสกท 532 การออกแบบและการพัฒนาเกม 3(3-0-6)
ทสกท XXX หมวดวิชาเลือก 3 วิชา 9 หน่วยกิต

ปีการศึกษาที่ 1 ภาคฤดูร้อน

ทสกท 697 สารนิพนธ์ 2(0-6-0)
ทสกท XXX หมวดวิชาเลือก 2 วิชา 6 หน่วยกิต

ปีการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

ทสกท 697 สารนิพนธ์ 2(0-6-0)

ปีการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

ทสกท 697 สารนิพนธ์ 2(0-6-0)

หมวดวิชาเลือก

นักศึกษาสามารถเลือกเรียนหมวดวิชาต่าง ๆ ดังนี้

หมวดวิชาเลือก

ทสกท 522 ความจริงเสมือน
ทสกท 523 คอมพิวเตอร์วิทัศน์
ทสกท 524 การทำภาพเคลื่อนไหวสำหรับเกมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
ทสกท 533 การพัฒนาเกมเอนจิน
ทสกท 534 เครื่องมือสำหรับเกมคอมพิวเตอร์
ทสกท 541 การพัฒนาเกมออนไลน์ในระบบผู้เล่นหลายคน
ทสกท 542 การเขียนโปรแกรมและเทคโนโลยีเกมคอนโซล
ทสกท 543 การเขียนโปรแกรมเกมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
ทสกท 552 การเล่าเรื่องในระบบดิจิตอลและการสร้างหนังจากเกม
ทสกท 591 หัวข้อพิเศษทางด้านเทคโนโลยีเกม

 

แผนวิทยานิพนธ์ แผนสารนิพนธ์
หมวดวิชาบังคับ

(หน่วยกิต)

หมวดวิชาเลือก

(หน่วยกิต)

วิทยานิพนธ์

(หน่วยกิต)

หมวดวิชาบังคับ

(หน่วยกิต)

หมวดวิชาเลือก

(หน่วยกิต)

สารนิพนธ์

(หน่วยกิต)

ปีการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 12

 

12

 

ปีการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 3

 

9

 

3

 

9

 

ปีการศึกษาที่ 1 ภาคฤดูร้อน 4

 

6

 

2

 

ปีการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 4

 

2

 

ปีการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 4

 

2

 

 

หัวข้อวิจัย

 • Gamification
 • Artificial Intelligence
 • Computer Graphics
 • Computer Animation
 • Computer Vision
 • Virtual Reality
 • Multiplayer Online Game
 • Mobile Game

Information Updated on Apr. 16, 2020

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ปีการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าใช้จ่าย (ตลอดหลักสูตร)
นักศึกษาต่างชาติ นักศึกษาไทย
บาท

ดอลล่าร์สหรัฐฯ

[1 ดอลล่าร์สหรัฐฯ ~ 33 บาท]

บาท

ดอลล่าร์สหรัฐฯ

[1 ดอลล่าร์สหรัฐฯ ~ 33 บาท]

2564 Plan A (Thesis)

แผน ก (วิทยานิพนธ์)

489,000 14,900 299,000 9,100
Plan B (Thematic Paper)

แผน ข (สารนิพนธ์)

454,500 13,800 275,000 8,400
 • อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ทุนการศึกษา

มีทุนการศึกษาบางส่วนสำหรับนักศึกษาที่มีความโดดเด่น ผู้สมัครสามารถสมัครรับทุนการศึกษาได้ โดยกรอกแบบฟอร์มใบสมัครรับทุนการศึกษา ทั้งนี้ ทุนการศึกษาจะได้รับการพิจารณาโดยคณะกรรมการหลักสูตรฯ เป็นกรณี ๆ ไป

Information Updated on Mar. 9, 2021

สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ

ผู้มีสิทธิ์สมัครหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเกมและเกมมิฟิเคชัน จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ผู้มีสิทธิสมัครหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเกมและเกมมิฟิเคชัน จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

 • สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จากสถาบันการศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง  ในกรณีสําเร็จการศึกษาในสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ต้องมีความรู้พื้นฐาน ด้านคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
 • มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่น้อยกว่า 2.75
 • มีผลการสอบภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลกําหนด
 • ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ดังกล่าว อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตรฯ และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยหากท่านต้องการสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเกมและเกมมิฟิเคชัน สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย

กำหนดการรับสมัครปีการศึกษา 2565

กำหนดการ รอบที่ 1
เปิดรับสมัคร 1 ธันวาคม 2564 – 28 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสถานที่สอบ 8 มีนาคม 2565
สอบสัมภาษณ์ 14 มีนาคม 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 24 มีนาคม 2565
รายงานตัวเข้าศึกษาและชำระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 24 – 31 มีนาคม 2565
เปิดภาคการศึกษาที่ 1 (ปีการศึกษา 2565) รอประกาศกำหนดการสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565
กำหนดการ รอบที่ 2
เปิดรับสมัคร 1 มีนาคม – 30 เมษายน 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสถานที่สอบ 8 พฤษภาคม 2565
สอบสัมภาษณ์ 11 พฤษภาคม 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 24 พฤษภาคม 2565
รายงานตัวเข้าศึกษาและชำระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 24 – 31 พฤษภาคม 2565
เปิดภาคการศึกษาที่ 1 (ปีการศึกษา 2565) รอประกาศกำหนดการสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565
กำหนดการ รอบที่ 3
เปิดรับสมัคร 1 พฤษภาคม – 25 มิถุนายน 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสถานที่สอบ 5 กรกฎาคม 2565
สอบสัมภาษณ์ 7 กรกฎาคม 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 19 กรกฎาคม 2565
รายงานตัวเข้าศึกษาและชำระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 19 – 21 กรกฎาคม 2565
เปิดภาคการศึกษาที่ 1 (ปีการศึกษา 2565) รอประกาศกำหนดการสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565
กำหนดการ ภาคปลาย
เปิดรับสมัคร 26 มิถุนายน – 31 ตุลาคม 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสถานที่สอบ 8 พฤศจิกายน 2565
สอบสัมภาษณ์ 14 พฤศจิกายน 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 24 พฤศจิกายน 2565
รายงานตัวเข้าศึกษาและชำระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 24 – 30 พฤศจิกายน 2565
เปิดภาคการศึกษาที่ 2 (ปีการศึกษา 2565) รอประกาศกำหนดการสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565

ทำไมถึงต้องเรียนที่ มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ทั้งในด้านการวิจัยและการศึกษา บัณฑิตของมหาวิทยาลัยฯ สร้างประโยชน์มากมายให้แก่สังคมและประเทศชาติ อีกทั้งระบบการศึกษาและการวิจัยที่ทันยุคทันสมัยของมหาวิทยาลัยฯ ยังเป็นปัจจัยที่ช่วยขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศไทย และยังได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งใน 9 มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติของไทยอีกด้วย นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยมหิดล ยังมีสภาพแวดล้อมทางด้านการศึกษา และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ด้านการสันทนาการที่เพรียบพร้อม อันจะช่วยเติมเต็มการเรียนของนักศึกษาในระหว่างศึกษาที่มหาวิทยาลัยมหิดลอีกด้วย

การติดต่อหลักสูตรฯ

รศ. ดร. วรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์ และ ดร. โมเรศ ปรัชญพฤทธิ์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 0-2441-0909 โทรสาร 0-2441-0808
email: worapan.kun@mahidol.ac.th และ mores.pra@mahidol.ac.th

Information Updated on Apr. 16, 2020

Share:
 • 6
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  
  6
  Shares

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand